Vyhláška č. 25/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uľahčení medzinárodnej námornej dopravy

Čiastka 9/1968
Platnosť od 05.03.1968
Účinnosť od 20.03.1968
Redakčná poznámka

Dohovor vstúpil v platnosť na základe svojho článku XI 5. marcom 1967. Týmto dňom vstúpil v platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

OBSAH