Vyhláška č. 22/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o právnom postavení a úľavách medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku spoluprácu

Čiastka 8/1968
Platnosť od 01.03.1968
Účinnosť od 16.03.1968
Redakčná poznámka

Dohoda vstúpila v platnosť na základe svojho článku IX 20. augustom 1967 a týmto dňom vstúpila v platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

22

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 31. januára 1968

o Dohode o právnom postavení a úľavách medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku spoluprácu


Dňa 9. septembra 1966 bola vo Varšave dojednaná Dohoda o právnom postavení a úľavách medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku spoluprácu a podpísaný Záverečný akt konferencie zmluvných štátov.

V mene Československej socialistickej republiky bola Dohoda podpísaná 28. decembra 1966.

Prezident republiky Dohodu ratifikoval a ratifikačná listina bola uložená u vlády Poľskej ľudovej republiky, depozitára Dohody, 2. júna 1967.

Dohoda vstúpila v platnosť na základe svojho článku IX 20. augustom 1967 a týmto dňom vstúpila v platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad Dohody a Záverečného aktu konferencie sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

o právnom postavení a úľavách medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku spoluprácu

Zmluvné strany prajúc si napomáhať ďalší rozvoj činnosti medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku spoluprácu, vytvorených na základe príslušných medzinárodných zmlúv, a tým podporovať ďalší rozvoj priateľských vzťahov medzi štátmi, rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok I

Pre účely tejto Dohody majú nižšie uvedené výrazy nasledujúci význam:

a) „Medzinárodnou odvetvovou organizáciou“ (uvádzanou ďalej „Organizácia“) sa rozumie organizácia pre hospodársku spoluprácu medzištátneho charakteru, ak sa v jej ustavujúcom akte alebo v inom dokumente predvída, že sa na ňu bude vzťahovať táto Dohoda.

b) „Zástupcami“ sa rozumejú všetci členovia delegácií štátov vrátane poradcov a expertov, ktorí sa zúčastnia na poradách a konferenciách zvolávaných Organizáciou, ako aj predstavitelia štátov v Organizácii.

c) „Úradníkmi“ sa rozumejú všetky osoby prijaté Organizáciou do pracovného pomeru a uvedené v zozname úradníkov, ktorý Organizácia zasiela orgánom štátu svojho sídla, ako aj ostatným členským štátom.

Článok II

1. Organizácia je právnickou osobou podľa zákonov štátu svojho sídla. Organizácia je oprávnená najmä:

a) uzavierať dohody,

b) nadobúdať, scudzovať, najímať a prenajímať majetok,

c) konať pred súdom.

2. Majetok Organizácie nepodlieha konfiškácii a administratívnemu zhabaniu.

3. Organizácia sa oslobodzuje od priamych daní a dávok tak celoštátnych, ako aj miestnych s výnimkou platieb za poskytnutie komunálnych a iných podobných služieb.

4. Organizácia sa oslobodzuje od colných poplatkov a obmedzení pri vývoze a dovoze predmetov určených pre služobné účely.

5. Archívy a dokumenty Organizácie, ako aj miestnosti určené pre ich úschovu sú nedotknuteľné.

Článok III

1. Zástupcom sa poskytuje:

a) nedotknuteľnosť služobnej korešpondencie a dokumentov,

b) oslobodenie od osobných plnení a priamych daní a dávok z platu vyplácaného im krajinou, ktorá ich vyslala.

2. Zástupcovia sú oslobodení od povinnosti ohlasovania a registrácie. Ich žiadosti o vydanie víza sa musia vybavovať urýchlene.

3. Ustanovenia tohto článku sa nedotýkajú imunít priznávaných medzinárodným právom, pokiaľ ide o osobnú nedotknuteľnosť a oslobodenie od súdnej a administratívnej jurisdikcie pre predstaviteľov štátov v Organizácii v tých prípadoch, v ktorých plnia svoje povinnosti podľa príkazu svojich štátov.

Článok IV

1. Úradníkom sa poskytuje:

a) oslobodenie od osobných plnení a priamych daní a dávok z platu, ktorý im vypláca Organizácia,

b) oslobodenie od colných poplatkov z predmetov určených pre osobné potreby vrátane predmetov pre vybavenie pri prvom príchode do krajiny sídla Organizácie, ako aj oslobodenie od povoľovacieho konania pri vývoze uvedených predmetov pri odchode z tejto krajiny.

Predmety dovezené úradníkmi môžu sa scudzovať v súlade s predpismi platnými v krajine sídla Organizácie.

2. Žiadosti o vydanie víza úradníkom musia sa vybavovať urýchlene.

Článok V

Príslušné orgány štátu sídla Organizácie poskytujú Organizácii, zástupcom a úradníkom úľavy a sú im nápomocné pri získavaní služobných a obytných miestností, pri vybavení služobných miestností, ako aj pri poskytovaní lekárskej starostlivosti a iných sociálnych a komunálnych služieb v súlade s predpismi platnými v krajine sídla Organizácie.

Článok VI

Ustanovenia článkov III, IV a V sú obdobne použiteľné aj pre členov rodín žijúcich v spoločnej domácnosti s osobami uvedenými v týchto článkoch.

Článok VII

Úľavy uvedené v tejto Dohode sa neposkytujú osobám, ktoré sú občanmi štátu sídla Organizácie alebo ktoré na území tohto štátu majú stále bydlisko.

Článok VIII

Táto Dohoda je otvorená na podpis do 31. decembra 1966. Po tomto dátume štáty môžu k nej pristúpiť.

Táto Dohoda podlieha schváleniu v súlade so zákonodarstvom zmluvných strán.

Článok IX

Táto Dohoda vstúpi v platnosť tridsať dní po tom, keď najmenej šesť štátov uložilo listiny o schválení alebo prístupe.

Po svojom vstupe v platnosť vstúpi táto Dohoda v platnosť pre každý pristupujúci štát dňom uloženia listiny o prístupe.

Článok X

Táto Dohoda je uzavretá na neobmedzený čas.

Dohoda sa môže vypovedať. Výpoveď vstúpi v platnosť pre štát, ktorý urobil vyhlásenie o výpovedi, po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uloženia tohto vyhlásenia u depozitára.

Článok XI

Depozitárom tejto Dohody je vláda Poľskej ľudovej republiky, ktorá zašle všetkým zmluvným stranám overené kópie tejto Dohody, notifikuje im všetky prípady podpisu a schválenia Dohody, prístupu k nej a jej vstup v platnosť.

Dohoda bola dojednaná vo Varšave 9. septembra 1966 v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.

Záverečný akt

konferencie na vypracovanie Dohody o právnom postavení a úľavách medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku spoluprácu

Od 5. do 9. septembra 1966 prebiehala vo Varšave konferencia, na ktorej sa zúčastnili delegácie BĽR, MĽR, NDR, PĽR, SSSR a ČSSR.

Delegácie posúdili a pripravili návrh Dohody o právnom postavení a úľavách medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku spoluprácu a dohodli sa, že tento návrh predložia príslušným orgánom svojich štátov.

Na konferencii sa dosiahla zhoda, že sa príslušným orgánom vyššie uvedených štátov odporučí, aby v čo najkratšej lehote notifikovali vláde MĽR ako depozitárovi Dohody o zriadení Organizácie pre spoluprácu v hutníctve železa, a vláde PĽR, ako depozitárovi Dohody o zriadení Organizácie pre spoluprácu v priemysle valivých ložísk svoj súhlas použiť ustanovenia Dohody o právnom postavení a úľavách medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku spoluprácu v súlade s bodom „a“ čl. I, ak tento dohovor bude schválený členskými štátmi uvedených odvetvových organizácií a vstúpi v platnosť.

Tento Záverečný akt bol spísaný v jednom vyhotovení v ruskom jazyku.

Dané vo Varšave 9. septembra 1966.

Delegácia BĽR

B. Manolov v. r.

Delegácia MĽR

K. Farkaš v. r.

Delegácia NDR

S. Süss v. r.

Delegácia PĽR

V. Zawadski v. r.

Delegácia SSSR

J. A. Ostrovský v. r.

Delegácia ČSSR

J. Šmejkal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.