Vyhláška č. 22/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o právnom postavení a úľavách medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku spoluprácu

Čiastka 8/1968
Platnosť od 01.03.1968
Účinnosť od 16.03.1968
Redakčná poznámka

Dohoda vstúpila v platnosť na základe svojho článku IX 20. augustom 1967 a týmto dňom vstúpila v platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.