Zákon č. 205/1968 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 51/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1989
Zrušený 176/1989 Zb.

205

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 28. decembra 1968

o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zákony Slovenskej národnej rady a zákonné opatrenia jej predsedníctva sa vyhlasujú v Zbierke zákonov.*)

§ 2

V Zbierke zákonov sa ďalej vyhlasujú:

a) nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky,

b) uznesenia vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktoré vláda určí na vyhlásenie v Zbierke zákonov,

c) vyhlášky ministerstiev a ostatných ústredných orgánov Slovenskej socialistickej republiky,

d) všeobecne záväzné nariadenia, prípadne vyhlášky krajských národných výborov, Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy a národných výborov priamo riadených vládou Slovenskej socialistickej republiky, ak je ich vyhlásenie v Zbierke zákonov nevyhnutné alebo účelné,

e) iné opatrenia Slovenskej národnej rady, vlády, jej členov alebo ústredných orgánov Slovenskej socialistickej republiky, ak to ustanovuje zákon Slovenskej národnej rady alebo ak to vyžaduje povaha veci.

§ 3

Vyhlasovanie právnych predpisov a iných opatrení uvedených v § 1 a 2, prípadne oznámení o ich vydaní sa vykonáva rovnakým spôsobom ako pri ostatných právnych predpisoch a opatreniach uverejňovaných v Zbierke zákonov.

§ 4

Vyhlásenie právnych predpisov uvedených v § 2 písm. a) a c), prípadne oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov je podmienkou ich platnosti.


§ 5

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1962 Zb. o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov Slovenskej národnej rady.

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Predseda:

Klokoč v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 4/1962 Zb. o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov v znení zákona č. 164/1968 Zb.