Vyhláška č. 202/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Tuzexu, účastinnej spoločnosti, na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov

Čiastka 50/1968
Platnosť od 29.12.1968
Účinnosť od 01.01.1969