Vyhláška č. 192/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dohode o výsadách a imunitách Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu

Čiastka 50/1968
Platnosť od 29.12.1968
Účinnosť od 13.01.1969
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla pre Československú socialistickú republiku platnosť na základe svojho článku XII 7. februárom 1968.