Vyhláška č. 190/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o telekomunikáciách, Montreux 1965

Čiastka 50/1968
Platnosť od 29.12.1968
Účinnosť od 13.01.1969
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol na základe svojho článku 53 platnosť 1. januárom 1967. Pre Československú socialistickú republiku nadobudol podľa článku 18 platnosť 3. januárom 1968.

OBSAH