Vyhláška č. 189/1968 Zb.Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady

Čiastka 49/1968
Platnosť od 29.12.1968
Účinnosť od 01.01.1969

OBSAH