Vyhláška č. 188/1968 Zb.Vyhláška Rady Východočeského krajského národného výboru v Hradci Králové, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad

Čiastka 49/1968
Platnosť od 29.12.1968
Účinnosť od 01.01.1969

OBSAH