Vyhláška č. 186/1968 Zb.Vyhláška Štátneho štatistického úradu o zavedení Jednotnej evidencie pracujúcich

(v znení č. 42/1973 Zb.)

Čiastka 49/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.12.1980
Účinnosť od 30.04.1973 do31.12.1980
Zrušený 173/1980 Zb.