Redakčné oznámenie č. 185/1968 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom i slovenskom vydaní Zbierky zákonov v zákone č. 160/1968 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti

Čiastka 48/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.12.1992