Vyhláška č. 183/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sadzbách prevádzkových honorárov za verejné nedivadelné predvádzanie hudobných diel

Čiastka 48/1968
Platnosť od 29.12.1968 do30.11.1997
Účinnosť od 29.12.1968 do30.11.1997
Zrušený 283/1997 Z. z.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola zrušená zákonom ČR č. 237/1995 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1996.