Vyhláška č. 180/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb. a č. 92/1968 Zb.

Čiastka 48/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.08.1994
Účinnosť od 01.01.1969 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola zrušená zákonom ČNR č. 37/1993 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1993.

OBSAH

180

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí

z 20. decembra 1968,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb. a č. 92/1968 Zb.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, s Ústrednou radou odborov a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení zákonov č. 141/1965 Zb., č. 116/1967 Zb., č. 89/1968 Zb. a č. 161/1968 Zb. (ďalej len „zákon“):


Čl.I

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb. a č. 92/1968 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Paragraf 1 ods. 1 písm. b) znie:

b) prémie poskytované z prevádzkových prostriedkov družstva ako súčasť pracovnej odmeny a podiely na hospodárskych výsledkoch družstva; iné prémie v rozsahu určenom Ministerstvom práce a sociálnych vecí,“

2. Paragraf 43 ods. 1 písm. b) znie:

b) prémie poskytované z prevádzkových prostriedkov družstva ako súčasť pracovnej odmeny a podiely na hospodárskych výsledkoch družstva; iné prémie v rozsahu určenom Ministerstvom práce a sociálnych vecí,“.

V tom istom odseku sa pripája na konci nová veta, ktorá znie:

„Za súčasť príjmov z pracovnej činnosti sa považuje aj časť príspevku družstva na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia; táto časť je v čase od 1. januára 1964 do 31. decembra 1967 11,2% a od 1. januára 1968 12,5% úhrnu príjmov z pracovnej činnosti družstevníka uvedených pod písm. a) až f).“

3. Za § 47 sa vkladá nový § 47a, ktorý znie:

㤠47a

Dôchodok ako hlavný zdroj výživy

K § 47 ods. 4, § 48 ods. 3, § 58 ods. 4, § 59 ods. 5, § 66 ods. 3 a § 137a zákona

Dôchodok sa spravidla považuje za hlavný zdroj výživy dôchodcu, ak jeho iný príjem nie je vyšší ako 200 Kčs mesačne, a ak je na dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu, vyšší ako 400 Kčs mesačne. Na pracovný príjem dôchodcu alebo jeho rodinného príslušníka sa neprihliada, ak sú tieto osoby staršie ako 70 rokov.“

4. § 53 znie:

㤠53

K § 54 a § 74e ods. 6 zákona

Ak sa stal úplne (čiastočne) invalidným účastník odboja, ktorý utrpel poškodenie zdravia následkom účasti v odboji (väznenia alebo internácie z dôvodov fašistickej perzekúcie v dobe neslobody), predpokladá sa, že úplná (čiastočná) invalidita vznikla v súvislosti s odbojovou činnosťou (väznením, internáciou), ak táto súvislosť nie je vylúčená povahou prípadu.“

5. V § 57 ods. 3 a § 60 ods. 4 sa menia hranice veku dieťaťa z 25 na 26 rokov.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Prvý námestník ministra:

Ing. Tomášek v. r.