Vyhláška č. 180/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb. a č. 92/1968 Zb.

Čiastka 48/1968
Platnosť od 29.12.1968 do31.08.1994
Účinnosť od 01.01.1969 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Pre ČR bola zrušená zákonom ČNR č. 37/1993 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1993.

OBSAH