Zákon č. 172/1968 Zb.Zákon o federálnych výboroch

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do21.12.1970
Najbližšie účinné znenie 01.01.1969
Zrušený 125/1970 Zb.

172

ZÁKON

z 19. decembra 1968

o federálnych výboroch

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Federálne výbory sú ústrednými orgánmi štátnej správy Československej socialistickej republiky.

§ 2

(1) Federálny výbor sa skladá z predsedu, podpredsedu a z ďalších 4 až 10 členov.

(2) Počet členov každého federálneho výboru určí vláda Československej socialistickej republiky, a to tak, aby sa výbor skladal z rovnakého počtu občanov Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.

§ 3

Podpredsedu a ostatných členov federálneho výboru vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky na návrh vlád obidvoch republík. Ak je ministrom-predsedom federálneho výboru občan Českej socialistickej republiky, je podpredsedom federálneho výboru občan Slovenskej socialistickej republiky alebo naopak.

§ 4

V čase medzi schôdzami federálneho výboru môže neodkladné opatrenia robiť minister-predseda federálneho výboru po dohode s podpredsedom federálneho výboru. Tieto opatrenia podliehajú dodatočnému schváleniu federálneho výboru. Ak ich federálny výbor neschváli na svojej najbližšej schôdzi, strácajú ďalšiu platnosť.

§ 5

(1) Federálny výbor sa schádza na svoje schôdze podľa potreby, najmenej však raz mesačne. Schôdze federálneho výboru zvoláva minister-predseda.

(2) Minister-predseda je povinný zvolať schôdzu federálneho výboru, ak o to požiada niektorá národná časť.

§ 6

Federálny výbor sa môže uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Opatrenia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Opatrenia federálneho výboru podpisuje minister-predseda.

§ 7

Ministra-predsedu federálneho výboru zastupuje v jeho funkcii predsedu výboru podpredseda federálneho výboru.

§ 8

Prípravu rokovania federálneho výboru, realizáciu jeho opatrení a vybavovanie bežných vecí zabezpečuje aparát federálneho výboru.

§ 9

Vychádzajúc z čl. 82 ústavného zákona o československej federácii a z tohto zákona, vydá si každý federálny výbor rokovací poriadok.


§ 10

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.