Zákon č. 168/1968 Zb.Zákon o gymnáziách

(v znení č. 72/1969 Zb., 131/1970 Zb.)

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do31.08.1978
Účinnosť od 01.01.1971 do31.08.1978
Zrušený 63/1978 Zb.

168

ZÁKON

z 19. decembra 1968

o gymnáziách

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Na zvýšenie úrovne stredoškolského vzdelania zriaďujú sa gymnáziá.

(2) Gymnázium poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie a pripravuje pre štúdium na vysokých školách; absolventi gymnázia sú spôsobilí aj pre zastávanie funkcií v oblasti správy a hospodárstva, ktoré zodpovedajú ich vzdelaniu.

(3) Štúdium na gymnáziu trvá štyri roky a končí sa maturitnou skúškou.

§ 2

(1) Gymnáziá zriaďujú krajské národné výbory. Začínajúc školským rokom 1968/69 krajské národné výbory premenia stredné všeobecnovzdelávacie školy postupne na gymnáziá.

(2) Organizáciu gymnázií a štúdium na nich, ako aj spôsob, akým budú premenené stredné všeobecnovzdelávacie školy na gymnáziá, upravia ústredné orgány Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, ktorým patrí výkon štátnej správy v školských veciach.

§ 3

Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na gymnáziá právne predpisy platné pre stredné všeobecnovzdelávacie školy.

§ 4

Ustanovenie § 1 a § 3 tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na vojenské školy poskytujúce úplné stredné všeobecné vzdelanie. Postupnú premenu týchto škôl na gymnáziá vykoná Ministerstvo národnej obrany.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.