Zákon č. 166/1968 Zb.Zákon o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti

Čiastka 46/1968
Platnosť od 22.12.1968 do31.12.1970
Najbližšie účinné znenie 01.01.1969
Zrušený 128/1970 Zb.

OBSAH

166

ZÁKON

z 19. decembra 1968

o vymedzení pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Do pôsobnosti Československej socialistickej republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti patrí:

a) koordinovať činnosť orgánov obidvoch republík pri riadení ozbrojených bezpečnostných zborov,

b) riadiť tie zložky ozbrojených bezpečnostných zborov, ktoré sú vyčlenené na plnenie osobitných úloh pri ochrane Československej socialistickej republiky a na ochranu federálnych orgánov a inštitúcií,

c) výkon štátnej správy vo veciach spolčovania po súhlase obidvoch republík, ak ide o organizácie pôsobiace na celom území Československej socialistickej republiky,

d) zásady úpravy ochrany štátneho a hospodárskeho tajomstva a zabezpečovanie tejto ochrany na federálnych orgánoch a inštitúciách,

e) právna úprava hraníc Československej socialistickej republiky a štátnych symbolov Československej socialistickej republiky,

f) právna úprava pravidiel cestnej premávky.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.