Nariadenie vlády č. 153/1968 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý vysokoškolský profesor"

Čiastka 45/1968
Platnosť od 20.12.1968 do14.10.1990
Účinnosť od 20.12.1968 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

OBSAH