Vyhláška č. 149/1968 Zb.Vyhláška Úradu pre patenty a vynálezy, ktorou sa mení vyhláška o zastupovaní cudzincov v konaní pred Úradom pre patenty a vynálezy

Čiastka 43/1968
Platnosť od 29.11.1968 do31.12.1972
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1972
Zrušený 84/1972 Zb.

149

VYHLÁŠKA

Úradu pre patenty a vynálezy

zo 14. novembra 1968,

ktorou sa mení vyhláška o zastupovaní cudzincov v konaní pred Úradom pre patenty a vynálezy

Úrad pre patenty a vynálezy po dohode s Ministerstvom spravodlivosti, Ministerstvom zahraničného obchodu a Ministerstvom financií ustanovuje podľa § 21 zákona č. 34/1957 Zb. o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch a podľa § 34 zákona č. 8/1952 Zb. o ochranných známkach a chránených vzoroch:


Čl. I

Vyhláška predsedu Štátneho úradu pre vynálezy a normalizáciu z 30. augusta 1957 č. 168/1957 Ú. l. (Ú. v.) o zastupovaní cudzincov v konaní pred Štátnym úradom pre vynálezy a normalizáciu sa mení a dopĺňa takto:

§ 1 znie:

Osoby, ktoré nemajú na území ČSSR bydlisko alebo sídlo, musia byť v konaní podľa zákona č. 34/1957 Zb. a zákona č. 8/1952 Zb., ako aj podľa predpisov vydaných podľa týchto zákonov zastúpené buď

a) advokátom z advokátskej poradne č. 1 alebo č. 10 v Prahe, alebo

b) advokátom z inej advokátskej poradne alebo oprávnenou organizáciou; zoznam týchto advokátskych poradní a oprávnených organizácií vyhlási po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi predseda Úradu pre patenty a vynálezy vo Vestníku Úradu pre patenty a vynálezy.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.


Predseda:

Prof. Ing. Křístek v. r.