Nariadenie vlády č. 148/1968 Zb.Vládne nariadenie o vykonávaní odvodov zo zisku a z prírastku miezd a o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva

(v znení č. 133/1969 Zb.)

Čiastka 43/1968
Platnosť od 29.11.1968 do31.12.1971
Účinnosť od 10.12.1969 do31.12.1971
Zrušený 111/1971 Zb.
Redakčná poznámka

S výnimkou § 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. januárom 1969. Pre daňovníkov dane zo zisku a dane z majetku sa nepoužije prvá časť tohto vládneho nariadenia podľa § 23 ods. 1 písm. d) zákona č. 133/1969 Zb. s účinnosťou od 10. decembra 1969.

148

VLÁDNE NARIADENIE

z 25. novembra 1968

o vykonávaní odvodov zo zisku a z prírastku miezd a o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 6 ods. 3 zákona č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd, podľa § 9 zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky, podľa § 391 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. a podľa § 17 a 20 zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami:


Prvá časť

Vykonávanie odvodov zo zisku a z prírastku miezd

§ 1

Odvod zo zisku

(1) Odvody zo zisku podľa § 1 až 3 zákona č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd (ďalej len „zákon“) organizácie vykonávajú preddavkove mesačne zo zisku dosiahnutého od začiatku roka do konca predchádzajúceho mesiaca po odpočítaní odvodov za predchádzajúce mesiace s výnimkou preddavku za január. V mesiaci januári organizácie odvedú preddavok vo výške odvodu zo zisku za január minulého roka.

(2) Za štvrtý štvrťrok roku 1968 organizácie vykonávajú odvody zo zisku preddavkove mesačne zo zisku dosiahnutého od začiatku októbra 1968 do konca predchádzajúceho mesiaca po odpočítaní odvodov za predchádzajúce mesiace. V mesiaci októbri preddavok neodvádzajú.

(3) V mesiaci januári roku 1969 organizácie odvedú preddavok na odvod zo zisku vo výške jednej dvanástiny tohto odvodu plánovaného na rok 1969. Pri sezónnych odvetviach môže výšku tohto preddavku upraviť pre ústredne riadené organizácie Ministerstvo financií a pre organizácie riadené národnými výbormi riadiaci národný výbor.

§ 2

Odvod z prírastku miezd

(1) Odvody z prírastku miezd podľa § 4 a 5 zákona sa vykonávajú mesačne preddavkove vo výške jednej dvanástiny plánovanej sumy ročného odvodu vypočítaného podľa rastu priemerných miezd plánovaného organizáciou, prípadne dohodnutého v kolektívnej zmluve. Orgán priamo nadriadený organizácii môže po dohode s Ministerstvom financií povoliť zmenu výšky mesačných preddavkov, najmä z dôvodov sezónnych výkyvov. Organizácii riadenej národným výborom môže zmenu výšky mesačných preddavkov povoliť riadiaci národný výbor.

(2) Medziročný prírastok objemu miezd podľa § 5 zákona je rozdiel medzi ročnými objemami miezd zúčtovaných na výplatu v bežnom a predchádzajúcom roku. Objemom miezd sa rozumie úhrn všetkých súm zúčtovaných na výplatu z fondu pracujúcich bez ostatných osobných výdavkov.

(3) Priemernou mzdou podľa § 5 zákona sa rozumie podiel objemu miezd podľa odseku 2 a skutočného priemerného počtu pracovníkov vypočítaného podľa štatistických predpisov platných na bežný rok. Orgán priamo nadriadený organizácii môže po dohode so Štátnou bankou československou určiť priemernú ročnú mzdu inak, ak je to odôvodnené podstatnými organizačnými zmenami.

(4) Podmienky odvodu z prírastku miezd pre novobudované veľké podniky a veľké závody ustanoví vláda individuálne pri schvaľovaní projektovej (investičnej) úlohy na návrh príslušného ústredného orgánu s prihliadnutím na ekonomickú efektívnosť nových kapacít, a to na čas ich uvádzania do prevádzky. Pre ostatné novobudované podniky a veľké závody, pri ktorých vláda projektovú (investičnú) úlohu neschvaľuje, a pri veľkých rekonštrukciách a modernizáciách doterajších závodov ustanoví podmienky odvodu z prírastku miezd Ministerstvo financií na návrh príslušného ústredného orgánu, a to taktiež na čas ich uvádzania do prevádzky.

Spoločné ustanovenia o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd

§ 3

(1) Mesačné odvody (preddavky na odvody) zo zisku a z prírastku miezd organizácie vykonávajú najneskôr tretí deň pred koncom každého mesiaca. Vyporiadanie týchto preddavkových odvodov s celoročnou povinnosťou odvodu musí sa vykonať tak, aby sa ešte mohlo zahrnúť do ročného vyúčtovania. Pri sezónnych odvetviach môže povoliť výnimky pre ústredne riadené organizácie Ministerstvo financií a pre organizácie riadené národnými výbormi krajský národný výbor.

(2) Ak organizácia nevykoná tieto odvody včas a v plnej výške, zaplatí príjemcovi za každý deň meškania pokutu vo výške 1% zo sumy včas neodvedenej.

(3) Odvolanie proti rozhodnutiam príslušných finančných orgánov, ktorými bolo uložené vykonanie odvodov (zaplatenie pokút) podľa tohto nariadenia do štátneho rozpočtu (rozpočtu príslušného národného výboru), nemá odkladný účinok.*)

§ 4

Výnimky z predchádzajúcich ustanovení môže povoliť vláda.


Druhá časť

Zmena a doplnenie vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb.

§ 5

Vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva v znení vládneho nariadenia č. 83/1967 Zb. a vládneho nariadenia č. 16/1968 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 23 sa v odseku 4 vypúšťajú slová: „znížené o podiely národným výborom (odsek 5)“; v tom istom paragrafe sa vypúšťa odsek 5.

2. V § 50 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

3. V § 61 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie uvedené pod písmenom d).

4. V § 63 sa vypúšťa ustanovenie uvedené pod písmenom g).

5. V § 66 sa vypúšťa ustanovenie uvedené pod písmenom a).

6. V § 72 sa v odseku 1 vypúšťa ustanovenie uvedené pod písmenom a); v tom istom paragrafe sa vypúšťa odsek 2.

7. V § 74 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podiely na odvodoch ústredne riadených podnikov“.

8. V § 76 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „vrátane podielu na odvodoch ústredne riadených podnikov“.

9. K § 91 sa pripája nový odsek 5 tohto znenia:

(5) Pri likvidácii podnikov, prípadne závodov môže Ministerstvo financií na návrh príslušného ústredného orgánu alebo krajského národného výboru povoliť:

a) odklad odvodov z odpisov základných prostriedkov do konečného vyporiadania majetkových vzťahov podniku, prípadne upraviť výšku týchto odvodov podľa výsledku likvidácie,

b) zníženie, prípadne odpustenie povinnosti platiť odvod z odpisov základných prostriedkov podniku, ktorý nemôže pri prevode základného prostriedku na inú organizáciu previesť aj povinnosť odvodu z odpisov tohto základného prostriedku, ak by inak príjmy z likvidácie nestačili na úhradu záväzkov likvidujúceho podniku,

c) zníženie zostatkovej ceny základných prostriedkov, ktoré podnik prevádza do správy (vlastníctva) inej organizácie alebo ktoré naďalej používa na náhradnú výrobu, a to bez zúčtovania tohto zníženia na ťarchu nákladov.“


Tretia časť

Záverečné ustanovenie

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou ustanovenia § 5, ktoré nadobúda účinnosť 1. januárom 1969.

Podľa § 23 ods. 1 písm. d) zákona č. 133/1969 Zb. pre daňovníkov dane zo zisku a dane z majetku sa nepoužijú ustanovenia prvej časti vládneho nariadenia č. 148/1968 Zb.


Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a § 8 vládneho nariadenia č. 107/1967 Zb. o zabezpečení vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu.