Vyhláška č. 138/1968 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu vyhlásenia Československej republiky a 20. výročiu víťazstva čs. pracujúceho ľudu

Čiastka 39/1968
Platnosť od 25.10.1968 do29.09.2000
Najbližšie účinné znenie 25.10.1968
Zrušený 278/2000 Z. z.

138

VYHLÁŠKA

ministra financií

zo 16. októbra 1968

o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunáčok k 50. výročiu vyhlásenia Československej republiky a 20. výročiu víťazstva čs. pracujúceho ľudu

Minister financií vyhlasuje podľa § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

K 50. výročiu vyhlásenia Československej republiky a 20. výročiu víťazstva čs. pracujúceho ľudu sa vydávajú pamätné strieborné päťdesiatkorunáčky.

§ 2

(1) Pamätné strieborné päťdesiatkorunáčky sa razia zo zliatiny o 900 dieloch striebra a 100 dieloch medi. Hrubá váha päťdesiatkorunáčky je 20 g. Pri razbe je dovolená odchýlka nahor i dole v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáčky je 37 mm, jej hrana je hladká s opakujúcim sa ornamentom vlnovka - krížik, ktorý je vyhotovený vlisom.

(2) Na líci pamätnej striebornej päťdesiatkorunáčky je v hornej polovici štátny znak Československej socialistickej republiky, vedľa neho vľavo je letopočet „1948“ a vpravo letopočet „1968“. V dolnej polovici je v troch vodorovných riadkoch nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „50 Kčs“ je v dvoch riadkoch dole. Autormi návrhu sú Imrich SVITANA a Ján ZORIČÁK, mená ktorých „SVITANA ZORIČÁK“ sú umiestnené v riadku pod názvom „Kčs“.

(3) Na rube pamätnej päťdesiatkorunáčky je ľavý profil dievčenskej hlavy symbolizujúci Republiku, slávnostne ovenčený snietkami lipy a kvetmi. Pri okraji sú v neuzavretom kruhu letopočty „1918“ a „1968“. Návrh je dielom akademického sochára Jiřího HARCUBU, ktorého meno „HARCUBA“ je umiestnené dole.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

Dr. Koudelka v. r.