Vyhláška č. 136/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu

(v znení č. 165/1969 Zb.)

Čiastka 38/1968
Platnosť od 16.10.1968 do31.12.1975
Účinnosť od 23.12.1969 do31.12.1975
Zrušený 125/1975 Zb.