Zákon č. 129/1968 Zb.Zákon o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach

(v znení č. 90/1977 Zb.)

Čiastka 36/1968
Platnosť od 26.09.1968
Účinnosť od 01.01.1978

OBSAH

129

ZÁKON

z 13. septembra 1968

o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na zákone:


§ 1

Lehota 20 rokov uvedená v článku I ods. 1 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 88/1958 Zb. o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach sa predlžuje o 20 rokov.


§ 2

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.