Zákon č. 129/1968 Zb.Zákon o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach

(v znení č. 90/1977 Zb.)

Čiastka 36/1968
Platnosť od 26.09.1968
Účinnosť od 01.01.1978

OBSAH