Zákon č. 127/1968 Zb.Zákon o niektorých prechodných opatreniach v oblasti tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov

Čiastka 36/1968
Platnosť od 26.09.1968 do28.03.1990
Účinnosť od 26.09.1968 do28.03.1990
Zrušený 86/1990 Zb.

127

ZÁKON

z 13. septembra 1968

o niektorých prechodných opatreniach v oblasti tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) V záujme ďalšieho pokojného vývoja je potrebné, aby v oblasti periodickej tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov neboli narušované dôležité záujmy vnútornej a zahraničnej politiky štátu. Súčasne treba zabezpečiť všestrannú starostlivosť o rozvoj periodickej tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov.

(2) Ako orgány štátnej správy sa zriaďujú Úrad pre tlač a informácie, na Slovensku Slovenský úrad pre tlač a informácie. Na Úrad pre tlač a informácie prechádza doterajšia pôsobnosť Ministerstva kultúry a informácií podľa zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 84/1968 Zb.; v tom istom rozsahu prechádza doterajšia pôsobnosť povereníka Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie na Slovenský úrad pre tlač a informácie. Úlohou úradov pre tlač a informácie je najmä jednotne usmerňovať a kontrolovať činnosť periodickej tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov.

§ 2

Organizáciu a začlenenie Úradu pre tlač a informácie, ako aj podrobnejšie vymedzenie jeho pôsobnosti ustanoví vláda, a pokiaľ ide o Slovenský úrad pre tlač a informácie, Slovenská národná rada.

§ 3

(1) Pozastavuje sa účinnosť § 17 zákona č. 81/1966 Zb. v znení zákona č. 84/1968 Zb.

(2) Príslušný úrad pre tlač a informácie má právo priamo alebo prostredníctvom splnomocnencov ustanovených vedúcim príslušného úradu na spoločný návrh vydavateľa a šéfredaktora (ďalej len splnomocnenec) zabezpečovať, aby sa v periodickej tlači (inom hromadnom informačnom prostriedku) neuverejňovali informácie, ktoré obsahujú skutočnosti, ktoré sú v rozpore s dôležitými záujmami vnútornej alebo zahraničnej politiky štátu. Ak informácia obsahuje takú skutočnosť, je príslušný úrad pre tlač a informácie alebo splnomocnenec oprávnený pozastaviť jej uverejnenie alebo iné rozširovanie.

§ 4

Zákon č. 81/1966 Zb. v znení zákona č. 84/1968 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

Ustanovenie § 8 znie:

㤠8

(1) Registrácia stratí platnosť a oprávnenie vydávať periodickú tlač zanikne,

a) ak sa vydávanie periodickej tlače nezačne do jedného roka po vykonanej registrácii,

b) ak sa na základe rozhodnutia vydavateľa preruší vydávanie novín na čas dlhší ako jeden mesiac, vydávanie časopisu alebo inej periodickej tlačoviny na čas dlhší ako jeden rok alebo ak dodatočne nastane skutočnosť, pre ktorú by sa registrácia nemohla vykonať (§ 7 ods. 2).

(2) Ak sú správy, údaje a iné informácie uverejnené v novinách, časopisoch alebo iných periodických tlačovinách v rozpore s poslaním periodickej tlače (§ 2), najmä ak porušujú dôležité záujmy vnútornej alebo zahraničnej politiky štátu (§ 1 a 3 zákona č. 127/1968 Zb. o niektorých prechodných opatreniach v oblasti tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov), môže orgán príslušný na vykonanie registrácie skôr, kým vydá rozhodnutie podľa odseku 1 písm. c) urobiť jedno z týchto opatrení:

a) upozorniť vydavateľa na nedodržanie poslania periodickej tlače,

b) udeliť vydavateľovi pokarhanie,

c) uložiť vydavateľovi peňažnú sankciu až do výšky 50 000 Kčs,

d) odňať dočasne, najdlhšie na dobu troch mesiacov, oprávnenie vydávať periodickú tlač.

(3) Právoplatné rozhodnutie podľa odseku 1 písm. c) alebo podľa odseku 2 písm. c) a d) preskúma na návrh vydavateľa krajský súd. Pre konanie o návrhu platí Občiansky súdny poriadok (§ 244 a nasl.).“

§ 5

Vláda môže ustanoviť povinnosti organizáciám a orgánom, ktorým bolo udelené vydavateľské oprávnenie podľa zákona č. 94/1949 Zb. o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií tak, aby v rámci svojej vydavateľskej činnosti zabezpečili, že sa nebudú narúšať dôležité záujmy vnútornej a zahraničnej politiky štátu; obdobne môže ustanoviť tieto povinnosti podnikom polygrafického priemyslu alebo iným organizáciám pri výrobe tlačovín, na ktoré sa nevzťahuje zákon č. 94/1949 Zb.

§ 6

Sloboda uverejňovania výsledkov vedeckej a umeleckej tvorby nie je týmto zákonom dotknutá.


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.