Zákon č. 126/1968 Zb.Zákon o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku

Čiastka 36/1968
Platnosť od 26.09.1968 do30.09.1990
Účinnosť od 01.05.1990 do30.09.1990
Zrušený 372/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušený zákonom ČNR č. 200/1990 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1990.

OBSAH

126

ZÁKON

z 13. septembra 1968

o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku

V záujme urýchleného vytvorenia podmienok pre normalizáciu vnútorných pomerov v štáte vzniknutých po 20. auguste 1968, na zaistenie bezpečnosti a ochrany osôb a majetku a na upevnenie verejného poriadku Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.