Zákon č. 126/1968 Zb.Zákon o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku

Čiastka 36/1968
Platnosť od 26.09.1968 do30.09.1990
Účinnosť od 29.03.1990 do30.04.1990
Zrušený 372/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušený zákonom ČNR č. 200/1990 Zb. s účinnosťou od 1. júla 1990.

OBSAH

126

ZÁKON

z 13. septembra 1968

o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku

V záujme urýchleného vytvorenia podmienok pre normalizáciu vnútorných pomerov v štáte vzniknutých po 20. auguste 1968, na zaistenie bezpečnosti a ochrany osôb a majetku a na upevnenie verejného poriadku Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 2

(1) Orgán štátnej správy zastaví činnosť dobrovoľnej organizácie najviac na dobu troch mesiacov, prípadne organizáciu rozpustí, ak jej činnosť smeruje proti Ústave Československej socialistickej republiky, proti samostatnosti a celistvosti štátu, proti socialistickej hospodárskej sústave, mierovému spolužitiu medzi národmi alebo proti dôležitým zahraničnopolitickým záujmom štátu; urobí tak aj vtedy, ak činnosť organizácie je inak v rozpore so zákonmi alebo so stanovami, pokiaľ sa neurobí náprava v určenej lehote a ak nápravu nemožno urobiť opatreniami podľa iných právnych predpisov.

(2) Príslušným na opatrenia podľa odseku 1 je

a) okresný národný výbor, v Prahe Národný výbor hlavného mesta Prahy a v Bratislave Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy, pokiaľ obvod činnosti organizácie nepresahuje územie týchto národných výborov;

b) krajský národný výbor, pokiaľ obvod činnosti organizácie presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja;

c) Ministerstvo vnútra - na Slovensku príslušný orgán Slovenskej národnej rady - pri organizáciách, ktorých obvod činnosti presahuje územie kraja, a pri organizáciách, členmi ktorých sú prevažne alebo úplne cudzinci.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.