Vyhláška č. 121/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť

(v znení č. 164/1969 Zb.)

Čiastka 34/1968
Platnosť od 20.08.1968 do30.06.1980
Účinnosť od 23.12.1969 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.

121

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 19. augusta 1968

o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť

Minister zahraničného obchodu podľa § 2 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva ustanovuje:


§ 1

(1) Zahraničný obchod a medzinárodné zasielateľstvo (ďalej len „zahraničnoobchodná činnosť“) môžu vykonávať československé socialistické organizácie, ktorým Ministerstvo zahraničného obchodu udelí oprávnenie podľa ustanovení tejto vyhlášky.

(2) Doterajšie oprávnenia na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti sa považujú v nezmenenom rozsahu za oprávnenia udelené podľa ustanovení tejto vyhlášky.

§ 2

Obchodné operácie v zahraničnom obchode môžu organizácie, ktorým bolo udelené oprávnenie na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti, vykonávať vo vlastnom mene a na vlastný účet alebo vo vlastnom mene a na cudzí účet.

§ 3

(1) V žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti žiadateľ uvedie názov a sídlo podniku, predmet podnikania spolu so zoznamom druhov tovaru (v nomenklatúre podľa colného sadzobníka), ktorého sa žiadosť týka, a navrhovanú formu vykonávania tejto činnosti.

(2) Žiadateľ musí ďalej v žiadosti predovšetkým uviesť:

a) predpokladané výsledky zahraničného obchodu za prvý rok činnosti, prípadne za obdobie primeranej uvažovanej činnosti - spolu s ďalšou vývojovou perspektívou - ako podklad pre posúdenie efektívnosti zahraničného obchodu, vrátane úverovej náročnosti, obchodných nákladov a pod., ďalej výhody, event. spojenie dovozu s vývozom a pod.;

b) spôsob zodpovedajúceho organizačného, personálneho a vecného vybavenia;

c) peňažné prostriedky pre zamýšľané podnikanie;

d) celkovú koncepciu predaja a nákupu v zahraničí vrátane organizácie zastupiteľskej siete a zahraničnopredajnej (nákupnej) organizácie a využívanie moderných komerčných metód.

(3) Žiadosť, ktorá nemá predpísané náležitosti alebo nie je dostatočne doložená a ani na výzvu Ministerstva zahraničného obchodu sa v určenej lehote nedoplní, vráti sa žiadateľovi.

§ 4

Udelenie oprávnenia sa môže odoprieť, ak by zahraničnoobchodná činnosť

a) viedla k ekonomicky a obchodnopoliticky neúčelnému rozdrobeniu zahraničného obchodu medzi podnikmi, ktorých odborné znalosti a postavenie by neumožňovali efektívny postup na zahraničných trhoch a ktoré by nemali ani perspektívnu možnosť vývoja; v odôvodnených prípadoch možno však prihliadnuť na špecifické ekonomické podmienky menších organizácií;

b) inak viedla k zhoršeniu doterajšej československej pozície na zahraničných trhoch;

c) smerovala pri dovoze k monopolizácii postavenia žiadateľa na tuzemskom trhu;

d) mala sa vykonávať formou, ktorá by nezodpovedala zamýšľanému účelu.

§ 4a

Vzhľadom na to, že rozhodovanie o zahraničnoobchodnej činnosti je neoddeliteľné od vykonávania zásad zahraničnoobchodnej politiky a musí dbať na hospodársku spoluprácu so zahraničím (čl. 16 ústavného zákona o československej federácii č. 143/1968 Zb.), patrí rozhodovanie o žiadostiach o udelenie oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť Ministerstvu zahraničného obchodu v súčinnosti s vecne príslušným ústredným orgánom štátnej správy ČSSR, ČSR alebo SSR príslušným podľa sídla žiadateľa, najmä s Ministerstvom obchodu ČSR alebo SSR.

§ 5

Ministerstvo zahraničného obchodu môže odňať udelené oprávnenie, ak napriek predchádzajúcemu upozorneniu na závady a po márnom uplynutí poskytnutej primeranej lehoty na ich odstránenie

a) oprávnená organizácia nespĺňa predpoklady a podmienky, za ktorých sa jej oprávnenie udelilo,

b) oprávnená organizácia koná v rozpore s dobrými zvyklosťami súťaže pri vykonávaní zahraničného obchodu. Tým sa rozumie i také konanie oprávnenej organizácie, ktoré by mohlo byť škodlivé pre celospoločenské záujmy tým, že by mohlo tejto organizácii zabezpečiť neoprávnené výhody voči iným tuzemským hospodárskym organizáciám, ktoré vykonávajú zahraničný obchod v súlade s takými spoločenskými záujmami.

§ 6

Na zahraničnoobchodnú činnosť oprávnených organizácií sa vzťahujú predpisy platné pri vykonávaní zahraničného obchodu.*)

§ 8

Doterajšie oprávnenia podnikov zriadených alebo určených podľa zákona č. 119/1948 Zb. spresní Ministerstvo zahraničného obchodu po prerokovaní s Ministerstvom obchodu ČSR alebo SSR rozhodnutím podľa § 2 ods. 3 citovaného zákona. O tom vydá Ministerstvo zahraničného obchodu svoje rozhodnutie jednotlivým podnikom bez ich žiadosti.

§ 8a

Prekročenie rozsahu oprávnenia na výkon činnosti na základe udeleného oprávnenia - vrátane oprávnenia podľa § 8 - sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny zodpovedného pracovníka príslušnej organizácie.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Čl. II

Všetky doterajšie oprávnenia na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti udelené podľa vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 121/1968 Zb. Ministerstvom zahraničného obchodu alebo Ministerstvom obchodu ČSR alebo Ministerstvom obchodu SSR do dňa účinnosti tejto vyhlášky stratia platnosť, pokiaľ ich Ministerstvo zahraničného obchodu v súčinnosti s Ministerstvom obchodu ČSR alebo SSR nepotvrdí do dvoch mesiacov od vydania tejto vyhlášky v celom alebo obmedzenom rozsahu. Organizácie, ktorým sa oprávnenie na zahraničnoobchodnú činnosť nepotvrdí, môžu dokončiť uskutočňovanie zmlúv so zahraničnými partnermi uzavretých až do dňa vydania tejto vyhlášky. Za tým účelom sú organizácie povinné predložiť Ministerstvu zahraničného obchodu až dosiaľ nesplnené zmluvy na vidovanie.

Čl. III

V pôsobnosti ministra zahraničného obchodu zostáva oprávnenie podľa § 2 ods. 4 zákona č. 119/1948 Zb. rozhodovať po prerokovaní s ministrom obchodu ČSR alebo SSR o výnimkách z oprávnenia jednotlivých organizácií a podnikov na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti.


Minister:

Ing. Valeš v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Na hospodárenie oprávnených organizácií sa vzťahujú príslušné predpisy, ktoré nie sú týmto ustanovením dotknuté.