Vyhláška č. 120/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín

Čiastka 34/1968
Platnosť od 20.08.1968
Účinnosť od 04.09.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla platnosť 21. júnom 1968.