Nariadenie vlády č. 12/1968 Zb.Vládne nariadenie o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov

Čiastka 5/1968
Platnosť od 31.01.1968 do23.11.1990
Účinnosť od 01.02.1989 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.