Vyhláška č. 119/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 33/1968
Platnosť od 14.08.1968 do30.05.2003
Účinnosť od 29.08.1968 do30.05.2003
Zrušený 133/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohovor nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 31. májom 1968.