Vyhláška č. 114/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a cisárskou vládou Iránu

Čiastka 31/1968
Platnosť od 06.08.1968
Účinnosť od 21.08.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla platnosť 24. februárom 1968.