Vyhláška č. 113/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi Československou socialistickou republikou a Sudánskou republikou

Čiastka 31/1968
Platnosť od 06.08.1968
Účinnosť od 21.08.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XV Dohoda nadobudla platnosť 12. februárom 1968.