Vyhláška č. 112/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie

Čiastka 30/1968
Platnosť od 29.07.1968
Účinnosť od 13.08.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť 18. júnom 1968. Oznámením č. 489/2005 Z. z. bol potvrdený stav zmluvnej základne, na základe ktorého táto dohoda stratila platnosť od 6. novembra 1998 vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou.