Uznesenie č. 108/1968 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o určení počtu členov Českej národnej rady

Čiastka 30/1968
Platnosť od 29.07.1968

108

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 27. júna 1968

o určení počtu členov Českej národnej rady

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky ustanovuje na návrh Ústredného výboru Národného frontu podľa § 4 ods. 1 zákona č. 77/1968 Zb. o príprave federatívneho usporiadania Československej socialistickej republiky, že

Česká národná rada má 150 členov.

Smrkovský v. r.