Vyhláška č. 107/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti aplikovanej vedy a techniky

Čiastka 29/1968
Platnosť od 24.07.1968
Účinnosť od 08.08.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VI Dohoda nadobudla platnosť 26. marcom 1968.

107

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 4. júna 1968

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti aplikovanej vedy a techniky


Dňa 26. marca 1968 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti aplikovanej vedy a techniky.

Podľa svojho článku VI Dohoda nadobudla platnosť 26. marcom 1968.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Dr. Hájek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti aplikovanej vedy a techniky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

vedené prianím ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi sebou a rozvíjať spoluprácu v oblasti aplikovanej vedy a techniky medzi svojimi krajinami

dohodli sa takto:

Článok I

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska budú podporovať a rozvíjať spoluprácu v oblasti aplikovanej vedy a techniky medzi svojimi krajinami na základe vzájomných dohôd a budú sa čo najviac usilovať o plnenie týchto cieľov v rámci tejto Dohody.

Článok II

Zmluvné strany sa budú na základe vzájomnosti najvhodnejšími prostriedkami usilovať o rozvoj:

a) návštev odborníkov a technikov s cieľom štúdia, výcviku, konzultácií a výmeny názorov vo vedeckých a technických odboroch,

b) možností pre štúdium a výskum a príležitostí pre získanie skúseností v ústavoch priemyslového výskumu a v priemyslových podnikoch,

c) výmeny výrobných znalostí a technológie medzi výrobnými podnikmi oboch krajín, vrátane opatrení v oblasti licencií,

d) opatrení pre výmenu vedeckých a technických informácií,

e) iných foriem vedeckej a technickej spolupráce, ktoré sa môžu vzájomne dohodnúť.

Článok III

Táto spolupráca sa bude zo začiatku uskutočňovať v odboroch vymenovaných v prílohe tejto Dohody spôsobom, ktorý určia v každom prípade zmluvné strany alebo inštitúcie alebo organizácie poverené vykonávaním tejto Dohody.

Článok IV

Zmluvné strany budú poskytovať všestrannú podporu pre vytvorenie priamych stykov medzi príslušnými organizáciami a podnikmi v Československej socialistickej republike a v Spojenom kráľovstve, a ak to bude potrebné, budú podporovať uzavretie osobitných dohôd alebo zmlúv, bez ohľadu na to, či spadajú pod ustanovenia prílohy tejto Dohody, avšak vždy v súlade s článkom I.

Článok V

Zástupcovia príslušných orgánov zmluvných strán sa schádzajú periodicky, spravidla raz ročne, a to striedavo v Londýne a v Prahe, aby zhodnotili vykonávanie tejto Dohody, dohodli sa na ďalších výmenách v rámci Dohody a aby posúdili prípadné návrhy na zmeny prílohy tejto Dohody, prípadne aby také zmeny dojednali.

Článok VI

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

2. Táto Dohoda bude platiť päť rokov odo dňa podpisu.

3. Potom sa predlžuje platnosť Dohody vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho päťročného obdobia platnosti.

Nižšie podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.

Dané v Prahe 26. marca 1968 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej

socialistickej republiky:

Dr. A. Mrázek v. r.

Za vládu Spojeného kráľovstva

Veľkej Británie a Severného Írska:

W. Barker v. r.

J. Stonehouse v. r.

PRÍLOHA

1. Metalurgia

2. Obrábacie stroje

3. Priemyslové stroje a zariadenia vrátane textilných strojov

4. Poľnohospodárske stroje a zariadenia

5. Výroba a distribúcia elektrickej energie

6. Technológia ťažby a spracovania nerastov vrátane strojov a zariadení

7. Chemické pochody a technologické zariadenia chemického priemyslu

8. Spracovanie potravín

9. Technológia výroby spotrebného tovaru

10. Stavebná technológia

11. Dopravné stroje a zariadenia

12. Telekomunikačné zariadenia

13. Vedecké nástroje a prístroje

14. Priemyslová automatizácia

15. Manipulácia s materiálom

16. Využitie palív

PROTOKOL

Zmluvné strany berú na vedomie, že výmeny vedcov, technikov a ďalších podľa článku II (a) a článku II (b) tejto Dohody o spolupráci v oblasti aplikovanej vedy a techniky, ktorá bola dnes podpísaná, budú sa uskutočňovať v súlade s nasledujúcimi základnými podmienkami:

(I) Pokiaľ sa príslušné organizácie nedohodnú inak, náklady bude uhrádzať vysielajúca strana.

(II) Vysielajúca strana poskytne dostatočné informácie o účastníkoch, vrátane všetkých podrobností o pracovnom programe, ktorý sa má plniť, v miestach a inštitúciách, ktoré sa majú navštíviť, a podľa možností mená odborníkov, s ktorými si prajú uskutočniť konzultácie. Tieto informácie sa poskytnú čo najskôr, obvykle najmenej tri mesiace pred predpokladaným dňom príchodu.

(III) Prijímajúce organizácie každej strany budú podľa možnosti informovať príslušné organizácie vysielajúcej strany do dvoch mesiacov po prijatí vyššie uvedených informácií, či navrhovaný návštevník môže byť prijatý.

(IV) Vysielajúca strana potvrdí prijímajúcej strane dátum príchodu každého návštevníka najmenej tri týždne vopred. Obe strany berú na vedomie, že ak sa táto lehota nedodrží, prijímajúcej strane sa môže znemožniť vyplniť celý plánovaný program.

(V) Prijímajúca strana sa podľa svojich možností vynasnaží poskytnúť účastníkom výmen pomoc a podporu počas ich pobytu vo svojej krajine.

Za delegáciu Československej

socialistickej republiky:

Dr. A. Mrázek v. r.

Za delegáciu Spojeného kráľovstva

Veľkej Británie a Severného Írska:

W. Barker v. r.

J. Stonehouse v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.