Vyhláška č. 107/1968 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti aplikovanej vedy a techniky

Čiastka 29/1968
Platnosť od 24.07.1968
Účinnosť od 08.08.1968
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VI Dohoda nadobudla platnosť 26. marcom 1968.