Vyhláška č. 100/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.) o výrobe a predaji bohoslužobných predmetov a devocionálií

Čiastka 28/1968
Platnosť od 11.07.1968
Účinnosť od 11.07.1968

OBSAH