Vyhláška č. 1/1968 Zb.Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 1/1968
Platnosť od 11.01.1968
Účinnosť od 15.05.2006
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 Dohoda vstúpila v platnosť 4. októbrom 1967.

1

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. novembra 1967

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach


Dňa 17. mája 1967 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Podľa svojho článku 8 Dohoda vstúpila v platnosť 4. októbrom 1967.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Dňom nadobudnutia platnosti dohody uverejnenej oznámením č. 191/2002 Z. z. sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach podpísanej v Prahe 17. mája 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 1/1968 Zb.).

Dňom nadobudnutia platnosti dohody uverejnenej oznámením č. 2/2006 Z. z. skončila sa vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (Praha 17. mája 1967, vyhláška č. 1/1968 Zb.).

Výmenou nót uverejnenou oznámením č. 265/2006 Z. z. sa skončila platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach podpísanej v Prahe 17. mája 1967 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 1/1968 Zb.) medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

David v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie prajúc si, aby sa priateľstvo medzi oboma štátmi posilnilo aj spoluprácou colných orgánov, a majúc na zreteli, že zvýšený turistický ruch vyplývajúci najmä z tradičného turistického styku medzi oboma spriatelenými štátmi, ako aj stále sa zvyšujúci objem vymieňania tovaru vyžadujú urobiť opatrenia, ktorými sa vo vzájomnom styku uľahčí colné konanie, dohodli sa takto:

Článok 1

Colné správy zmluvných strán budú vzájomne spolupracovať spôsobom a za podmienok predvídaných v tejto Dohode, poskytujúc si vzájomne pomoc pri zjednocovaní a zjednodušovaní colného prejednávania v prepravnom styku medzi oboma štátmi.

Článok 2

V zmysle tejto Dohody sa rozumie:

a) pod pojmom „colné predpisy“ - súbor zákonných a ostatných predpisov týkajúcich sa dovozu, vývozu a prevozu tovaru, dovozu alebo vývozu platobných prostriedkov, zákazov, obmedzení alebo spôsobu ich kontroly;

b) pod pojmom „colné správy“ - správy, ktoré sú zodpovedné za plnenie ustanovení predvídaných v tejto Dohode;

c) pod pojmom „colné orgány “ - orgány, ktoré sú poverené vykonávaním colnej a devízovej kontroly.

Článok 3

Colné správy zmluvných strán v rámci spolupráce:

a) uzavierajú osobitné dojednania na zjednotenie praxe pri plnení medzinárodných dohôd alebo na zjednotenie colného konania upraveného predpismi zmluvných strán;

b) vymieňajú si skúsenosti z práce colných správ, z oblasti organizácie colnej služby, školenia a výchovy kádrov, uplatňovania a využívania technických vymožeností, stavebnej činnosti a iných oblastí spoločného záujmu;

c) vzájomne sa oboznamujú s informáciami týkajúcimi sa vedeckovýskumnej práce v odbore colníctva;

d) vzájomne si vymieňajú odbornú literatúru, colné predpisy a iné tlačené publikácie v jazyku krajiny, ktorá ich vydáva.

Článok 4

1. Colné orgány jednej zmluvnej strany uznávajú colné uzávery priložené colnými orgánmi druhej zmluvnej strany, pokiaľ ich vlastné kontrolné opatrenia nevyžadujú ich odňatie; taktiež uznávajú potvrdenia, odtlačky a pečate.

2. Colné orgány oboch zmluvných strán vzájomne uznávajú úradné značky označujúce na dopravných prostriedkoch a dopravných zariadeniach ich obsah, nosnosť, váhu a iné údaje, pokiaľ ich vlastné kontrolné opatrenia nevyžadujú ich preverenie.

Článok 5

1. Colné správy zmluvných strán sa vzájomne informujú:

a) o druhoch tovaru, ktoré sú známe ako predmet narušovania colných predpisov pri dovoze, vývoze alebo prevoze;

b) o nových prostriedkoch a metódach narušovania colných predpisov;

c) o dopravných prostriedkoch, o ktorých sa predpokladá, že slúžia na pašerácke prepravy;

d) o osobách, ktoré sa dopustili pašeráctva.

2. Informácie uvedené v odseku 1 tohto článku majú služobný charakter a budú sa používať výlučne pre plnenie tejto Dohody.

Článok 6

1. V otázkach týkajúcich sa spolupráce a vzájomnej pomoci podľa tejto Dohody colné správy zmluvných strán rokujú spolu priamo.

2. Colné správy zmluvných strán budú konať podľa potreby spoločné porady s cieľom výmeny skúseností a uskutočňovania spolupráce a vzájomnej pomoci podľa tejto Dohody striedavo na území oboch zmluvných strán.

Článok 7

1. Na vykonávanie ustanovení tejto Dohody môže byť vytvorená Zmiešaná československo-juhoslovanská colná komisia (ďalej len „komisia“).

2. Komisia sa bude schádzať podľa potreby striedavo na území oboch zmluvných strán.

Článok 8

1. Táto Dohoda vyžaduje schválenie podľa ústavných predpisov zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

2. Táto Dohoda sa uzaviera na dobu piatich rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, ak ju rok pred uplynutím práve prebiehajúcej päťročnej lehoty jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie.

Dané v Prahe 17. mája 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a srbochorvátskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Saur v. r.

Za vládu

Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie:

Džokanovič v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.