Vyhláška č. 1/1968 Zb.Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 1/1968
Platnosť od 11.01.1968
Účinnosť od 15.05.2006
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 Dohoda vstúpila v platnosť 4. októbrom 1967.