98

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra

z 10. októbra 1967

o úhrade za užívanie nebytových priestorov

Ministerstvo vnútra po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 2 písm. b) zák. opatrenia č. 1/1963 Zb. o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva v znení § 6 ods. 2 zákona č. 115/1965 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov a v súlade s § 34 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 47/1967 Zb. o cenách:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška upravuje úhradu za užívanie nebytových priestorov*) v budovách vo vlastníctve alebo správe socialistických organizácií a v domoch v súkromnom vlastníctve,**) ako aj bytových priestorov používaných na nebytové účely.

(2) Na nebytové priestory a byty užívané na nebytové účely v rodinných domčekoch v osobnom vlastníctve a v domoch s bytmi, prípadne nebytovými priestormi v osobnom vlastníctve sa vzťahuje iba v prípadoch uvedených v § 10 a 11.

(3) Vyhláška sa nevzťahuje na úhradu za užívanie nebytových priestorov

- s ktorými hospodári podľa svojho štatútu Správa služieb diplomatického zboru. Pre určenie úhrady medzi vlastníkom (správcom) nebytových priestorov a Správou služieb diplomatického sboru platia však ustanovenia vyhlášky v plnom rozsahu;

- v domoch stavebných bytových družstiev zriadených po roku 1958, pokiaľ tieto priestory užívajú členovia družstva a družstevné alebo iné organizácie, ktoré na ich vybudovanie poskytli finančné prostriedky podľa vyhlášky č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov;***)

- ktoré boli dané bezplatne do trvalého užívania;†)

- ktoré v objektoch zariadení staveniska poskytuje investor pre účely tohto zariadenia;

- ktoré sú určené na prechodné užívanie a cena za užívanie je určená podľa osobitných cenových predpisov††) alebo podľa dohody;

- pri ktorých sa organizácie dohodnú o výške úhrady za užívanie inak.

§ 2

Ustanovenie úhrady

(1) Ročnú úhradu za užívanie nebytového priestoru určuje vlastník (správca) domu

- násobkom podlahovej plochy a príslušnej sadzby za 1 m2 (§ 3 ods. 1 a 2),

- zvýšením alebo znížením sadzby so zreteľom na jeho kvalitu (§ 4 a 5).

(2) V úhrade za užívanie nebytového priestoru je zahrnutá úhrada za upratovanie a osvetlenie spoločných priestorov v dome, čistenie komínov, odvoz popola a smetí, odvoz splaškov a čistenie žúmp. Nie je v nej zahrnutá úhrada za ústredné (diaľkové) vykurovanie,†††) vodné a stočné,1) úhrada za užívanie práčovní a náklady spojené s poistením majetku. Pri väčšej potrebe nádob na smeti (nad 5 kusov) môže vlastník (správca) domu od užívateľa požadovať príslušnú výšku nákladov naviac.

§ 3

Sadzby za podlahovú plochu nebytového priestoru

(1) Ročné sadzby za 1 m2 podlahovej plochy nebytového priestoru sú:

- pri reštauráciách, kaviarňach a obchodných miestnostiach v jednoúčelových zariadeniach Kčs 123,-
- pri reštauračných, kaviarenských a iných odbytových miestnostiach verejného stravovania, ubytovania, obchodných miestnostiach a prevádzkárňach služieb vo viacúčelových zariadeniach Kčs 96,-
- pri kinách, kultúrnych sálach a spoločenských miestnostiachKčs 120,-
- pri kanceláriách, počtovníckych staniciach, laboratóriách, zdravotníckych strediskách, jasliach, materských školách a podobných zariadeniach Kčs 110,-
- pri garážach, archívoch a skladoch Kčs 70,-
- pri dielňach a iných prevádzkárňach Kčs 95,-
- pri spojových prevádzkárňach Kčs 84,-
- pri ostatných nebytových priestoroch (provizóriách) Kčs 50,-

(2) Pri výstavných sieňach sa ročné sadzby za 1 m2 podlahovej plochy určujú na základe dohody medzi vlastníkom (správcom) domu a užívateľom podľa ich vybavenia vo výške 25-65 Kčs/m2. Ustanovenia § 4 a 5 sa nepoužijú.

(3) Pri ateliéroch a pracovniach členov Sväzu československých výtvarných umelcov sa určuje úhrada podľa predpisov o úhrade za užívanie bytu.*) Ustanovenia § 4 až 6 sa nepoužijú.

(4) Do podlahovej plochy nebytového priestoru sa započítava plocha hlavných miestností i príslušenstva, ďalej plocha, ktorú zaberá pec alebo iné zariadenie pre vykurovanie, plocha vnútorného schodišťa, plocha arkierov a výklenkov, ak sú aspoň 1,2 m široké, 2 m vysoké a 0,3 m hlboké, a plocha, ktorú zaberá iné zariadenie, napríklad chladiarenské pulty a pod.; nezapočítava sa však plocha okenných a dverných ústupkov a plocha, ktorú zaberá nábytok vstavaný do steny. Ak má nebytový priestor skosenú povalu pod 2 m nad podlahou, počíta sa jeho podlahová plocha len štyrmi pätinami. Plocha ochodzí v sálach, vnútorných i vonkajších použiteľných balkónov, loggií a plocha vybudovaná v medzipriestore sa započítava jednou polovicou. Spoločné priestory (chodby, schodištia a povaly) sa nezapočítavajú.

Výmera úhrnu podlahovej plochy sa zaokrúhľuje na celé m2 (do 0,5 m2 vrátane smerom dole, nad 0,5 m2 smerom hore).

(5) Ak jeden užívateľ užíva niekoľko miestností, pre ktoré platia rôzne sadzby, vypočíta sa úhrada za každú miestnosť osobitne podľa príslušnej sadzby.

§ 4

Zníženie úhrady

(1) Úhrada ustanovená podľa § 2 ods. 1 sa zníži

- o 4 Kčs za m2 ročne, ak si užívateľ nebytového priestoru sám obstaráva služby uvedené v § 2 ods. 2,

- až o 30 %, ak má nebytový priestor podradnú kvalitu (napríklad bez vodovodu, splachovacieho WC, vlhký a pod.).

(2) Ak užívateľ vykonal so súhlasom vlastníka (správcu) objektu na vlastný náklad úpravy, ktoré zvýšia jeho kvalitu, zníži sa úhrada tak, aby sa užívateľovi zabezpečila návratnosť vložených nákladov.

§ 5

Zvýšenie úhrady

(1) Úhrada za užívanie nebytového priestoru ustanovená podľa § 2 ods. 1 a prípadne znížená podľa § 4 sa zvýši

- o 15 %, ak ide o nebytový priestor s ústredným (diaľkovým) vykurovaním,

- až o 100 %, ak ide o byt užívaný na iné účely než na bývanie**) s výnimkou kultúrnych sál, materských škôl, jasieľ a iných zdravotníckych, sociálnych a telovýchovných zariadení.

(2) Ak je dom mimoriadne kvalitný (napríklad je vybavený klimatizačným zariadením, osobným alebo nákladným výťahom, chladiarenskými boxami alebo iným zariadením, obložením stien z travertínu, mramoru a pod., pri skladoch vlečkou, paletizáciou, rampou, atď.), môže vlastník (správca) objektu zvýšiť úhradu (§ 2 ods. 1), prípadne zníženú podľa § 4, až o 40 %.

(3) Zvýšenie sa neuskutoční, ak toto vybavenie obstará užívateľ so súhlasom vlastníka úplne na vlastný náklad.

§ 6

Miestny (mestský) národný výbor môže v odôvodnených prípadoch pre určité miesta alebo obvody znížiť i zvýšiť úhrady (§ 4 a 5) odchylne.

§ 7

(1) Miestny (mestský) národný výbor môže pre niektoré časti obce, niektoré druhy objektov alebo jednotlivé objekty zvýšiť úhrady (§ 2 ods. 1) s prihliadnutím na výhodnosť polohy nebytového priestoru v obci.

(2) Za tým účelom sa obce rozdeľujú do troch kategórií:

I. kategória: mestá nad 200 000 obyvateľov,

II. kategória: ostatné mestá nad 50 000 obyvateľov a mestá a obce, ktoré určí príslušný krajský národný výbor,

III. kategória: ostávajúce mestá a obce.

(3) Zvýšenie v jednotlivých kategóriách je najviac až

I.II.III.
- pri reštauráciách a kaviarňach 300 %100 %50 %
- pri ostatnej obchodnej sieti 200 %100 %40 %
- pri kanceláriách, dielňach, skladoch a garážach 100 %50 % 30 %

(4) Ak obchodné miestnosti vhodné na predajnú činnosť sa používajú na iné účely a zo spoločenských dôvodov je žiadúce, aby boli určené na predajnú činnosť obchodných organizácií alebo platené služby obyvateľstvu, môže sa úhrada (§ 2 ods. 1) zvýšiť pri miestnostiach v obciach I. kategórie až o 500 %, v obciach II. kategórie až o 300 %, v obciach III. kategórie až o 100 %.

§ 8

Úhrada za užívanie nebytových priestorov v rodinných domčekoch v osobnom vlastníctve a v domoch s bytmi, prípadne nebytovými priestormi v osobnom vlastníctve

O výške úhrady za užívanie nebytových priestorov v rodinných domčekoch v osobnom vlastníctve a v domoch s bytmi, prípadne nebytovými priestormi v osobnom vlastníctve sa dohodnú vlastníci s užívateľmi nebytových priestorov.

§ 9

Platenie úhrady za užívanie

(1) Splatnosť úhrady za užívanie nebytových priestorov sa spravuje osobitnými predpismi.*)

(2) Úhrada sa zaokrúhli na celé koruny (do 50 halierov vrátane smerom dole, nad 50 halierov smerom hore).

§ 10

Spory o výške úhrady

(1) Ak sa organizácie (vlastník domu) nedohodnú s užívateľom nebytového priestoru o výške úhrady za užívanie, určí ju miestny národný výbor podľa tejto vyhlášky.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí aj v prípade, ak sa vlastník rodinného domčeka v osobnom vlastníctve, prípadne vlastníci domu s bytmi alebo nebytovými priestormi v osobnom vlastníctve nedohodnú o úhrade za užívanie nebytového priestoru s užívateľom nebytového priestoru.


Prechodné, spoločné a zrušovacie ustanovenia

§ 11

(1) Úhrady podľa skorších zmlúv sa upravia k 1. 1. 1968.

(2) Úhrady ustanovené skoršími zmluvami o užívaní nebytových priestorov v rodinných domčekoch v osobnom vlastníctve a v domoch s bytmi, prípadne nebytovými priestormi v osobnom vlastníctve sa upravia podľa tejto vyhlášky k dňu jej účinnosti, pokiaľ sa vlastník s užívateľom nedohodne inak.

§ 12

Zrušujú sa

- vyhláška č. 344/1952 Ú. l. (č. 397/1952 Ú. v.) o nájomnom z prevádzkových miestností v budovách socialistického sektora,

- smernice Povereníctva výživy č. 602 310/1947 o najvyššom smernom nájomnom z bytov, prevádzkových miestností, kancelárií a skladištných priestorov a inštrukcia Povereníctva miestneho hospodárstva č. 280/1955 slovenského PZ.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Kudrna v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Nebytové priestory sú ucelené súbory budov alebo jednotlivé budovy určené výlučne alebo prevažne na iné účely než obytné, prípadne aj jednotlivé miestnosti a ich príslušenstvo určené na iné účely než obytné. Ustanovenia vládneho nariadenia č. 50/1955 Zb. o niektorých opatreniach na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby zostávajú nedotknuté.

**) Za domy v súkromnom vlastníctve sa považujú aj domy vo vlastníctve súkromných právnických osôb, cirkví, náboženských spoločností a pod. Obytné domy pod národnou správou sa považujú za domy spravované socialistickými organizáciami.

***) V týchto domoch sa úhrada určuje podľa § 3 ods. 4 vyhlášky č. 191/1964 Zb.

) § 10 vyhlášky č. 104/1966 Zb. o správe národného majetku.

††) Napríklad sadzby za garážovanie motorových vozidiel podľa cenníka PaS 107, sadzby za užívanie skladíšť podľa cenníka PaS 105 a pod.

†††) Vyhláška č. 197/1957 Ú. l. (Ú. v.) o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody a výmer č. 20/1965 o určení jednotnej ceny tepla dodávaného obyvateľstvu z diaľkových a priemyslových zdrojov (PZ čiastka 16 a 17/1965).

1) Vyhláška č. 58/1954 Ú. l. (č. 78/1954 Ú. v.) o platbách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami a smernice č. 112/1955 Ú. l. (Ú. v.) na vykonanie vyhlášky č. 58/1954 Ú. l. (č. 78/1954 Ú. v.) a výmer býv. Ústrednej správy vodného hospodárstva č. 1/1966 publikovaný vo Vestníku ÚSVH č. 12/1966.

*) Vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a služby spojené s užívaním bytu.

**) Povinnosť platiť miestny poplatok podľa vyhlášky č. 112/1957 Ú. l. (Ú. v.) o miestnom poplatku z bytov tým nie je dotknutá.

*) Vládne nariadenie č. 82/1953 Zb., ktorým sa zvýhodňuje platenie nájomného, v znení zákonného opatrenia č. 32/1958 Zb.