Vyhláška č. 92/1967 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, tekutých alebo plynných palív a elektrickej energie

Čiastka 34/1967
Platnosť od 26.09.1967 do31.05.1969
Účinnosť od 01.10.1967 do31.05.1969
Zrušený 85/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená vyhláškou č. 107/1970 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1971.