88

VYHLÁŠKA

Sväzu výrobných družstiev

z 24. júla 1967

o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev

Sväz výrobných družstiev ustanovuje po dohode s Ústrednou radou odborov podľa § 7 vládneho nariadenia č. 57/1956 Zb. o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev:


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) O nemocenskom poistení členov výrobných družstiev (ďalej len „členovia“) platia predpisy o nemocenskom poistení pracovníkov s odchýlkami podľa ďalších ustanovení tejto vyhlášky.

(2) Nemocenské poistenie člena vzniká dňom prijatia za člena výrobného družstva (ďalej len „družstvo“) a zaniká dňom skončenia členstva v družstve. Členstvo v družstve však nezakladá poistenie v prípadoch, v ktorých nevzniká poistenie ani podľa predpisov o nemocenskom poistení pracovníkov.*)

Organizácia nemocenského poistenia členov

§ 2

Nemocenské poistenie členov sa vykonáva v družstvách. Volené orgány družstva (predstavenstvo družstva, prípadne ním poverená komisia) plnia úlohy, ktoré patria orgánom Revolučného odborového hnutia v závodoch, a Sväz výrobných družstiev plní úlohy, ktoré patria vyšším odborovým orgánom.

§ 3

Družstvo plní všetky úlohy, ktoré sú v nemocenskom poistení pracovníkov uložené závodu.

§ 4

Ak družstvo zanikne, Sväz výrobných družstiev rozhodne na návrh likvidátora, ktoré družstvo prevezme povinnosti likvidovaného družstva voči členom, ktorí majú nárok na dávky nemocenského poistenia. Prostriedky nemocenského poistenia a náklady spojené s jeho vykonávaním

Prostriedky nemocenského poistenia a náklady spojené s jeho vykonaním

§ 5

(1) Prostriedky nemocenského poistenia členov sú v štátnom socialistickom vlastníctve; príjmy a výdavky sú súčasťou štátneho rozpočtu.

(2) Prostriedky nemocenského poistenia členov spravuje Sväz výrobných družstiev podľa zásad platných pre rozpočtové organizácie a možno ich použiť len na úhradu výdavkov nemocenského poistenia členov.

§ 6

Náklady spojené s vykonávaním nemocenského poistenia sú súčasťou prevádzkových nákladov družstva a neposkytuje sa za ne náhrada.

§ 7

Dávky nemocenského poistenia členov

Členom patria dávky nemocenského poistenia v tom istom rozsahu ako pracovníkom; súčasťou nemocenského poistenia členov nie je rekreácia.

Konanie vo veciach nemocenského poistenia

§ 8

O dávkach nemocenského poistenia členov, pre priznanie ktorých sa vyžaduje rozhodnutie orgánu, rozhoduje volený orgán družstva (predstavenstvo družstva, prípadne ním poverená komisia). Proti jeho rozhodnutiu možno podať odvolanie Sväzu výrobných družstiev; odvolanie sa podáva v družstve a rozhoduje o ňom Predstavenstvo Sväzu výrobných družstiev, prípadne ním poverená komisia. Toto rozhodnutie je konečné.

§ 9

(1) O iných ako dávkových veciach nemocenského poistenia členov rozhoduje Sväz výrobných družstiev.

(2) Rozhodnutia Sväzu výrobných družstiev o iných ako dávkových veciach nemocenského poistenia členov preskúmava súd.**)


Záverečné ustanovenia

§ 10

Zrušuje sa vyhláška č. 274/1956 Ú. l. (Ú. v.) o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev v znení vyhlášky č. 91/1964 Zb.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Smrčka v.r.

Podpredseda:

Protiva v.r.

Poznámky pod čiarou

*) Pozri napríklad § 6 zákona č. 54/1956 Zb.

**) § 244 a 245 Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 99/1963 Zb.)