Nariadenie vlády č. 83/1967 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva

Čiastka 31/1967
Platnosť od 24.08.1967 do16.03.1971
Účinnosť od 24.08.1967 do16.03.1971
Zrušený 14/1971 Zb.

OBSAH