Nariadenie vlády č. 82/1967 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa Komisia pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín podriaďuje vláde

Čiastka 31/1967
Platnosť od 24.08.1967
Účinnosť od 01.09.1967

OBSAH