Zákon č. 77/1967 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii Slovenskej národnej rady pre národné výbory.

Čiastka 30/1967
Platnosť od 04.08.1967 do31.12.1968
Účinnosť od 21.07.1967 do31.12.1968
Zrušený 207/1968 Zb.

77

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 21. júla 1967

o Komisii Slovenskej národnej rady pre národné výbory

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Zriaďuje sa Komisia Slovenskej národnej rady pre národné výbory. Na jej čele je povereník-predseda.

(2) Komisia Slovenskej národnej rady pre národné výbory plní úlohy iniciatívneho, kontrolného a výkonného orgánu Slovenskej národnej rady pri jej účasti na riešení základných otázok národných výborov na Slovensku, ako aj pri zabezpečovaní riadenia a kontroly národných výborov Predsedníctvom Slovenskej národnej rady podľa zásadných smerníc vlády.

§ 2

Na Komisiu Slovenskej národnej rady pre národné výbory prechádza doterajšia pôsobnosť Komisie Slovenskej národnej rady pre rozvoj miestneho hospodárstva, ktorá sa súčasne zrušuje.

§ 3

(1) Komisia Slovenskej národnej rady pre národné výbory zúčastňuje sa na príprave plánov a rozpočtu krajských národných výborov na Slovensku a svoje stanovisko k nim oznamuje Finančnej a rozpočtovej komisii Slovenskej národnej rady a Slovenskej plánovacej komisii.

(2) Komisia Slovenskej národnej rady pre národné výbory v spolupráci so Slovenskou plánovacou komisiou a povereníkom SNR pre financie predkladá Predsedníctvu Slovenskej národnej rady návrhy na použitie finančných rezerv vyčlenených pre národné výbory na Slovensku.

§ 4

Komisia Slovenskej národnej rady pre národné výbory najmä:

a) sleduje a kontroluje plnenie zásadných úloh národných výborov vyplývajúcich zo zákonov a iných právnych predpisov, ďalej z uznesení Národného zhromaždenia, vlády, Slovenskej národnej rady a jej Predsedníctva a dbá o upevňovanie socialistickej zákonnosti. Na odstránenie nedostatkov v činnosti národných výborov prijíma opatrenia a predkladá návrhy Slovenskej národnej rade a jej Predsedníctvu,

b) v spolupráci s výkonnými orgánmi Slovenskej národnej rady a s vedeckými ustanovizňami a po prerokovaní s národnými výbormi pripravuje návrhy týkajúce sa organizácie a výstavby národných výborov,

c) sleduje a kontroluje činnosť národných výborov na úseku sociálneho zabezpečenia a hodnotí vývoj a účelné vynakladanie prostriedkov na sociálne zabezpečenie na Slovensku,

d) zúčastňuje sa v súčinnosti s Právnou komisiou Slovenskej národnej rady na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa organizácie a činnosti národných výborov; pripravuje návrhy na zmeny v územnom členení štátu týkajúce sa územia Slovenska,

e) organizuje výmenu skúseností z práce národných výborov, zovšeobecňuje, rozširuje a pomáha uplatňovať nové skúsenosti a správne formy a metódy práce orgánov a aktívov národných výborov,

f) zabezpečuje zvyšovanie kvalifikácie funkcionárov a pracovníkov národných výborov a v spolupráci s ostatnými výkonnými orgánmi Slovenskej národnej rady organizuje pre nich školenie,

g) sleduje, ako národné výbory vybavujú sťažnosti, námety a návrhy pracujúcich a ako ich využívajú vo svojej práci.

§ 5

(1) Komisia Slovenskej národnej rady pre národné výbory podľa pokynov Predsedníctva Slovenskej národnej rady zabezpečuje koordináciu činnosti povereníkov a predsedov komisií Slovenskej národnej rady vo vzťahu k národným výborom na Slovensku. Za tým účelom najmä

a) dbá o to, aby svojou účelnou a kvalifikovanou pomocou a včasným riešením problémov vytvárali priaznivé podmienky pre činnosť národných výborov, ich orgánov a nimi riadených organizácií na jednotlivých úsekoch hospodárstva a kultúry a napomáha rozvíjanie vzájomnej spolupráce a úzkej súčinnosti medzi orgánmi Slovenskej národnej rady a národnými výbormi najmä pri riešení koncepčných otázok,

b) sleduje plnenie zásadných úloh výkonných orgánov Slovenskej národnej rady vo vzťahu k národným výborom a v spolupráci s jednotlivými zložkami výkonného aparátu Slovenskej národnej rady, preveruje, akými metódami a s akými výsledkami plnia národné výbory svoju funkciu na jednotlivých úsekoch svojej činnosti.

(2) Komisia Slovenskej národnej rady pre národné výbory informuje Predsedníctvo Slovenskej národnej rady o problémoch a nedostatkoch, ktoré sa prejavujú v práci výkonných orgánov Slovenskej národnej rady vo vzťahu k národným výborom a predkladá mu návrhy na ich riešenie; vyjadruje sa k návrhom, ktoré Predsedníctvu Slovenskej národnej rady predkladajú orgány Slovenskej národnej rady, pokiaľ z nich vyplývajú zásadné úlohy pre národné výbory.

§ 6

(1) Na úseku miestneho hospodárstva Komisia Slovenskej národnej rady pre národné výbory v súlade so základnými funkciami miestneho hospodárstva v národnom hospodárstve vypracúva perspektívy a koncepcie jeho rozvoja a pomáha národným výborom pri rozpracúvaní a realizácii úloh určených pre miestne hospodárstvo. Osobitnú pozornosť venuje otázkam technického rozvoja, uplatňovaniu nových poznatkov vedy a techniky v praxi, zlepšovaniu organizácie práce, zvyšovaniu úrovne odborného vedenia a kvalifikácie pracovníkov miestneho hospodárstva, ako aj zovšeobecňovaniu a výmene pokrokových skúseností medzi jednotlivými krajmi a okresmi.

(2) Na úseku bytovej politiky Komisia Slovenskej národnej rady pre národné výbory vypracúva národohospodárske rozbory hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi, vypracúva návrhy zásad bytovej politiky a zabezpečuje dodržiavanie predpisov o hospodárení s bytmi a nebytovými priestormi národnými výbormi na Slovensku.

§ 7

Na úseku archívnictva Komisia Slovenskej národnej rady pre národné výbory

a) riadi Slovenskú archívnu správu,

b) sleduje plnenie úloh archívnictva na Slovensku, pričom dbá o to, aby slúžilo politickým, vedeckým, kultúrno-osvetovým a hospodárskym potrebám rozvoja spoločnosti.

§ 8

Komisia Slovenskej národnej rady pre národné výbory spolupracuje s výbormi Národného zhromaždenia, najmä s výbormi Národného zhromaždenia pre národné výbory, a to predovšetkým pri príprave zásadných zákonodarných opatrení, pri kontrolnej a previerkovej činnosti a pri hodnotení dodržiavania socialistickej zákonnosti.

§ 9

(1) Povereník-predseda Komisie SNR pre národné výbory ako výkonný orgán Slovenskej národnej rady plní úlohy zverené v medziach právomoci Slovenskej národnej rady povereníkom Slovenskej národnej rady.*)

(2) Povereník-predseda Komisie SNR pre národné výbory riadi a zodpovedá za prácu aparátu komisie.

§ 10

(1) Vo veciach všeobecnej vnútornej správy národných výborov, miestneho hospodárstva a archívnictva plní povereník-predseda Komisie SNR pre národné výbory ďalšie úlohy v rozsahu určenom vládou.

(2) Úlohy zverené podľa odseku 1 plní povereník-predseda Komisie SNR pre národné výbory v úzkej spolupráci s ministrom vnútra; pri výkone tejto právomoci spravuje sa smernicami ministra vnútra.

§ 11

Pokiaľ z ustanovení tohto zákona nevyplýva iné, vzťahuje sa na Komisiu SNR pre národné výbory zákon Slovenskej národnej rady č. 124/1964 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.


§ 12

Zrušuje sa § 46 zákona SNR č. 124/1964 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Slovenskej národnej rady.

§ 13

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom schválenia Slovenskou národnou radou.


Predseda:

Chudík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 61-67 zák. SNR č. 124/1964 Zb.