Zákon č. 70/1967 Zb.Zákon o komisiách ľudovej kontroly

(v znení č. 85/1968 Zb., 70/1969 Zb.)

Čiastka 27/1967
Platnosť od 13.07.1967 do19.10.1971
Účinnosť od 30.06.1969 do19.10.1971
Zrušený 103/1971 Zb.
Redakčná poznámka

Ustanovenia o komisiách ľudovej kontroly, ktoré upravujú vzťah Ústrednej komisie ľudovej kontroly k vláde, a ďalej ustanovenia tohto zákona o závodných komisiách ľudovej kontroly sa zrušujú (zákon č. 85/1968 Zb. s účinnosťou od 28. júna 1968). Podľa zákona č. 70/1969 Zb...