Vyhláška č. 7/1967 Zb.Vyhláška Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady

Čiastka 3/1967
Platnosť od 15.02.1967
Účinnosť od 01.01.1967

OBSAH