Zákon č. 69/1967 Zb.Zákon o národných výboroch

Čiastka 27/1967
Platnosť od 13.07.1967 do23.11.1990
Účinnosť od 01.05.1990 do23.11.1990
Zrušený 369/1990 Zb.
Redakčná poznámka

okrem § 58 až 60, § 70 ods. 2 a § 79 ods. 2, ktoré nadobudli účinnosť 13. júla 1967 okrem § 58 ods. 3 prvej časti prvej vety a § 79 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom, keď sa vykonajú voľby v budúcom volebnom období (uznesenie č. 6/1968 Zb. - voľby 19. mája 1968 - ...