Vyhláška č. 68/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o medzinárodnej automobilovej doprave.

Čiastka 26/1967
Platnosť od 12.07.1967 do07.12.2003
Najbližšie účinné znenie 27.07.1967
Zrušený 454/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 25 vstúpila Dohoda v platnosť 5. májom 1967.

68

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 2. júna 1967

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o medzinárodnej automobilovej doprave

Dňa 3. februára 1967 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o medzinárodnej automobilovej doprave.

Podľa svojho článku 25 vstúpila Dohoda v platnosť 5. májom 1967.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

David v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o medzinárodnej automobilovej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sväzu sovietskych socialistických republík,

vedené snahou ďalej rozvíjať spoluprácu medzi socialistickými štátmi v oblasti medzinárodnej automobilovej dopravy,

prajúc si uľahčiť vykonávanie automobilovej dopravy medzi oboma štátmi,

snažiac sa upraviť tieto otázky v duchu vzájomnej pomoci, bratskej spolupráce a vzájomných výhod,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky
Ing. Jána Dufeka,

námestníka ministra dopravy Československej socialistickej republiky,

vláda Sväzu sovietskych socialistických republík
Sergeja Ivanoviča Šupljakova,

námestníka ministra automobilovej dopravy a ciest Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky,

ktorí po výmene plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú vzájomne podporovať vykonávanie a rozvoj medzinárodnej automobilovej dopravy medzi oboma štátmi, ako aj umožňovať tranzit ich štátnym územím do tretích štátov.

Článok 2

V súlade s touto Dohodou sa budú vykonávať pravidelné i nepravidelné prepravy cestujúcich autobusmi a prepravy nákladov vozidlami automobilovej dopravy po cestách otvorených pre medzinárodnú automobilovú dopravu.

I. Prepravy cestujúcich autobusmi

Článok 3

1. Pravidelné prepravy cestujúcich autobusmi sa zriaďujú po dohode medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

2. Návrhy na zriadenie takýchto prepráv si príslušné orgány zmluvných strán odovzdávajú vopred. Tieto návrhy musia obsahovať nasledujúce údaje: meno (firma) dopravcu, trasu cesty, cestovný poriadok, tarifu, miesta zastávok, na ktorých bude dopravca povinný vybavovať cestujúcich, ako aj údaje o predpokladanej dobe vykonávania prepráv.

Článok 4

1. Nepravidelné prepravy cestujúcich autobusmi sa budú vykonávať na základe povolení vydávaných príslušnými orgánmi zmluvných strán pre ten úsek trasy, ktorý prechádza ich štátnym územím.

2. Pre každý autobus sa musí vydať samostatné povolenie, ktoré oprávňuje na uskutočnenie prepravy cestujúcich pri jednej ceste ta i späť, pokiaľ nie je ustanovené inak priamo v povolení.

3. Príslušné orgány zmluvných strán si budú každoročne odovzdávať vzájomne dohodnutý počet riadne overených tlačív povolení pre nepravidelné prepravy cestujúcich.

4. Spôsob a lehoty výmeny tlačív povolení, ako aj vrátenie použitých povolení, sa dohodnú medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 5

1. Povolenie netreba na nepravidelné prepravy cestujúcich autobusmi:

a) ak skupina cestujúcich o tom istom zložení je prepravovaná v tom istom autobuse počas celej cesty, ktorá sa začína a končí na štátnom území tej zmluvnej strany, kde je autobus evidovaný;

b) ak skupina cestujúcich o tom istom zložení je prepravovaná v tom istom autobuse v jednom smere počas celej cesty, ktorá sa začína na štátnom území zmluvnej strany, kde je autobus evidovaný, a končí sa na štátnom území druhej zmluvnej strany.

2. Na charakter prepráv uvedených v odseku 1 tohto článku nemá vplyv výmena nepojazdného autobusu za autobus schopný prevádzky.

3. Pri vykonávaní prepráv uvedených v odseku 1 tohto článku vodič autobusu musí mať zoznam cestujúcich.

II. Prepravy nákladov

Článok 6

1. Prepravy nákladov vozidlami automobilovej dopravy, pri ktorých miesto odoslania je na štátnom území jednej zo zmluvných strán a miesto určenia na štátnom území druhej zmluvnej strany, ako aj prepravy nákladov tranzitom do tretích alebo z tretích štátov, sa vykonávajú na základe povolení vydaných príslušnými orgánmi zmluvných strán.

2. Pre každý nákladný automobil alebo súpravu vozidiel sa musí vydať samostatné povolenie, ktoré oprávňuje na uskutočnenie prepravy nákladov pri jednej ceste ta i späť, pokiaľ nie je ustanovené inak priamo v povolení.

3. Príslušné orgány zmluvných strán si budú každoročne odovzdávať vzájomne dohodnutý počet riadne overených tlačív povolení na prepravu nákladov.

4. Spôsob a lehoty výmeny tlačív povolení, ako aj vrátenie použitých povolení, sa dohodnú medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 7

1. Povolenie netreba na prepravy:

a) hnuteľného majetku pri sťahovaní;

b) exponátov, zariadení a materiálov určených pre veľtrhy a výstavy;

c) vozidiel, zvierat, ako aj iných zariadení a potrieb určených pre športové podniky;

d) divadelných dekorácií a rekvizít, hudobných nástrojov, zariadení a príslušenstiev pre filmové nakrúcanie, rozhlasové a televízne prenosy;

e) tiel alebo popola zomretých.

2. Výnimky uvedené pod písmenami b), c), d) odseku 1. platia len v takých prípadoch, ak sa má náklad dopraviť späť na štátne územie zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované, alebo ak sa náklad dopraví na územie tretích štátov.

Článok 8

Pre prepravy, pri ktorých celková váha nákladu a vozidiel alebo ich rozmery prevyšujú normy ustanovené na štátnom území druhej zmluvnej strany, ako aj pri prepravách nebezpečných nákladov, treba okrem povolenia podľa článku 6 tejto Dohody vopred obstarať osobitné povolenie príslušných orgánov tejto zmluvnej strany.

III. Všeobecné ustanovenia

Článok 9

1. Prepravy cestujúcich autobusmi a prepravy nákladov vozidlami automobilovej dopravy môžu vykonávať len dopravcovia zmluvných strán, ktorí sú podľa vnútroštátnych predpisov svojho štátu oprávnení vykonávať medzinárodné automobilové prepravy.

2. Tieto prepravy sa môžu vykonávať iba vozidlami automobilovej dopravy, ktoré majú národnú poznávaciu a evidenčnú značku svojho štátu.

Článok 10

Prepravy cestujúcich autobusmi a nákladov vozidlami automobilovej dopravy jednej zo zmluvných strán medzi dvoma miestami ležiacimi na štátnom území druhej zmluvnej strany, ako aj zo štátneho územia druhej zmluvnej strany na štátne územie tretieho štátu, nie sú dovolené. Príslušné orgány druhej zmluvnej strany však môžu udeliť osobitné povolenie na vykonanie takých prepráv.

Článok 11

1. Prepravy cestujúcich autobusmi sa vykonávajú na základe národných prepravných dokladov.

2. Prepravy nákladov vozidlami automobilovej dopravy sa vykonávajú na základe medzinárodného nákladného listu, ktorý používajú dopravcovia každej zo zmluvných strán.

3. Doklady uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku dopravca vypĺňa v jazyku svojho štátu.

Článok 12

Zmluvné strany si budú vzájomne uznávať národné doklady pre vozidlá automobilovej dopravy a národné vodičské preukazy vydané ich príslušnými orgánmi.

Článok 13

Organizačné, technické, obchodné a iné otázky súvisiace s vykonávaním prepráv cestujúcich a nákladov na základe tejto Dohody, vrátane otázok poskytovania technickej a inej pomoci, upravia osobitné dojednania dohodnuté medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 14

Platby vyplývajúce z vykonávania tejto Dohody budú sa uskutočňovať v súlade s platobnými dohodami platnými medzi zmluvnými stranami.

Článok 15

Prepravy cestujúcich a nákladov vykonávaných na základe článkov 3, 4 (ods. 3), 5, 6 (ods. 3) a 7 tejto Dohody, ako aj vozidlá, ktoré ich vykonávajú, sa vzájomne oslobodzujú od všetkých daní a poplatkov na štátnom území druhej zmluvnej strany. Od poplatkov sa taktiež oslobodzujú povolenia na vykonanie týchto prepráv.

Článok 16

Prepravy cestujúcich autobusmi a prepravy nákladov vozidlami automobilovej dopravy sa vykonávajú pod podmienkou povinného poistenia hmotnej zodpovednosti. Každý dopravca je povinný vopred poistiť pre prípad svojej hmotnej zodpovednosti každé vozidlo, ktoré vykonáva tieto prepravy. Poistenie sa musí vzťahovať na všetky škody spôsobené vozidlom tretím osobám alebo prepravovaným cestujúcim.

Článok 17

Pre pohraničnú, colnú a zdravotnú prehliadku sa budú používať ustanovenia medzinárodných dohôd, ktorými sú obe zmluvné strany viazané a pri riešení otázok, ktoré nie sú upravené týmito medzinárodnými dohodami, použijú sa vnútroštátne predpisy každej zo zmluvných strán.

Článok 18

Pohraničná, colná a zdravotná prehliadka pri prepravách ťažko chorých osôb, pri pravidelných prepravách cestujúcich autobusmi, ako aj pri prepravách živých zvierat a nákladov podliehajúcich rýchlej skaze vozidlami automobilovej dopravy sa bude vykonávať prednostne.

Článok 19

1. Pri vykonávaní prepráv podľa tejto Dohody sa vzájomne oslobodzujú od cla a povolenia, dovážané na štátne územie každej zo zmluvných strán:

a) pohonné látky nachádzajúce sa v nádržiach technologicky spojených s palivovým systémom motora, ako aj mazadlá;

b) náhradné diely.

2. Nepoužité náhradné diely podliehajú spätnému vývozu. Náhradné diely poškodené na štátnom území jednej zmluvnej strany sa musia vyviesť späť na štátne územie druhej zmluvnej strany, prípadne zničiť alebo odovzdať spôsobom ustanoveným na štátnom území tejto zmluvnej strany.

Článok 20

V záujme zabezpečenia vykonávania tejto Dohody príslušné orgány zmluvných strán budú udržiavať priamy styk, zvolávať zasadania, vymieňať si skúsenosti a informácie.

Článok 21

V záujme operatívneho riešenia otázok týkajúcich sa organizácie a vykonávania prepráv cestujúcich a nákladov na základe tejto Dohody, môžu dopravcovia jednej zmluvnej strany otvoriť po dohode príslušných orgánov zmluvných strán svoje zastúpenie na štátnom území druhej zmluvnej strany alebo sa dohodnúť o iných formách spolupráce.

Článok 22

Všetky otázky, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní tejto Dohody a ktoré v nej nie sú upravené, ako aj v iných medzinárodných dohodách, ktorými sú obe zmluvné strany viazané, sa budú riešiť podľa vnútroštátnych predpisov každej zo zmluvných strán.

Článok 23

Zmluvné strany budú riešiť všetky sporné otázky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s výkladom a vykonávaním tejto Dohody, rokovaniami a konzultáciami.

Článok 24

Táto Dohoda sa nedotýka práv a záväzkov zmluvných strán, vyplývajúcich z medzinárodných dohôd, ktorými sú viazané.

Článok 25

Táto Dohoda podlieha schváleniu oboch zmluvných strán. Vstúpi v platnosť v deň výmeny nót o tomto schválení a bude platiť do uplynutia 90 dní odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán nótou oznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel vypovedať platnosť Dohody.

Dané v Moskve 3. februára 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

J. Dufek v. r.

Za vládu

Sväzu sovietskych socialistických republík:

S. I. Šupljakov v. r.

PROTOKOL

o rokovaní s cieľom uzavretia Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o medzinárodnej automobilovej doprave

1. Na záver rokovania medzi delegáciou vlády Československej socialistickej republiky a delegáciou vlády Sväzu sovietskych socialistických republík, ktoré sa konalo v Moskve od 30. januára do 3. februára 1967, bola podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o medzinárodnej automobilovej doprave.

2. Delegácie sa dohodli, že príslušnými orgánmi na vykonávanie jednotlivých článkov Dohody sú:

z československej strany:

podľa článkov 3, 4, 6, 10, 20 a 21 Ministerstvo dopravy ČSSR,

podľa článku 8 krajské národné výbory ČSSR,

podľa článku 12 Ministerstvo vnútra ČSSR,

podľa článku 13 Ministerstvo dopravy ČSSR a Ministerstvo zahraničného obchodu ČSSR;

zo sovietskej strany:

podľa článku 3, 4, 6, 10, 20 a 21 Ministerstvo automobilovej dopravy a ciest RSFSR,

podľa článku 8 a 12 Ministerstvo automobilovej dopravy a ciest RSFSR a Ministerstvo verejného poriadku SSSR,

podľa článku 13 Ministerstvo automobilovej dopravy a ciest RSFSR a Ministerstvo zahraničného obchodu SSSR.

3. Delegácie sa dohodli, že individuálne a skupinové jazdy osobnými automobilmi medzi oboma štátmi, ako aj tranzitom, budú sa vykonávať podľa vnútroštátnych predpisov každej zo zmluvných strán.

4. Delegácie sa dohodli, že Ministerstvo dopravy ČSSR a Ministerstvo automobilovej dopravy a ciest RSFSR sa budú vzájomne včas informovať o všetkých zmenách v zozname ciest otvorených pre medzinárodnú automobilovú dopravu.

5. Delegácie sa dohodli, že pri vykonávaní Dohody pod pojmom „autobus" sa rozumie dopravný prostriedok určený na prepravu cestujúcich a nemajúci menej ako 9 miest na sedenie vrátane miesta vodiča. Všetky iné dopravné prostriedky určené na prepravu cestujúcich patria do kategórie osobných automobilov.

6. Delegácie sa dohodli, že v prípadoch plného využitia vzájomne dohodnutého počtu odovzdávaných povolení pre nepravidelnú prepravu cestujúcich a pre prepravu nákladov, Ministerstvo dopravy ČSSR a Ministerstvo automobilovej dopravy a ciest RSFSR s porozumením posúdia otázku zvýšenia predtým dohodnutého počtu povolení odovzdávaných za podmienok článku 15 Dohody.

7. Delegácie sa dohodli, že doklady uvedené v článku 11 Dohody budú vypĺňať československí dopravcovia v českom alebo slovenskom jazyku a sovietski dopravcovia v ruskom jazyku.

8. Delegácie sa dohodli, že dojednanie o technickej a inej pomoci medzi Ministerstvom dopravy ČSSR a Ministerstvom automobilovej dopravy a ciest RSFSR podľa článku 13 Dohody má sa dohodnúť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa jej podpisu. V priebehu rokovania sovietska delegácia odovzdala československej delegácii návrh uvedeného dojednania. Na návrh československej delegácie rokovanie o uzavretí dojednania sa uskutoční v Prahe.

9. Delegácie sa dohodli, že na zasadaniach predvídaných článkom 20 Dohody sa budú prerokúvať:

9.1. návrhy na zriadenie pravidelnej autobusovej dopravy,

9.2. počty povolení pre nepravidelnú prepravu cestujúcich a pre prepravu nákladov,

9.3. podmienky pre prepravu cestujúcich a nákladov,

9.4. otázky zabezpečenia spätného vyťaženia vozidiel automobilovej dopravy,

9.5. otázky výmeny skúseností a informácií v oblasti medzinárodnej automobilovej dopravy,

9.6. otázky ďalšieho zjednodušenia a rozvoja automobilovej dopravy medzi oboma štátmi,

9.7. opatrenia na zabránenie možného porušenia pravidiel a podmienok pri vykonávaní medzinárodných automobilových prepráv,

9.8. ďalšie otázky súvisiace s vykonávaním Dohody.

10. Delegácie sa dohodli, že príslušné podniky oboch štátov majúce nevyhnutné technické vybavenie budú poskytovať na základe vzájomnosti, v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi technickú a inú pomoc vodičom a vozidlám vykonávajúcim automobilové dopravy medzi oboma štátmi, ako aj tranzitom, až do úpravy týchto otázok podľa článku 13 Dohody.

Tento Protokol bol spísaný v Moskve 3. februára 1967 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Vedúci československej delegácie:

J. Dufek v. r.

Vedúci sovietskej delegácie:

S. I. Šupljakov v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.